Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Voľná pracovná pozícia - výberové konanie VK/2019/2781 - Právnik

Dovoľujeme si informovať absolventov o voľnej pozícii právnika na Centre pre chemické látky a prípravky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Radi by sme informovali potenciálnych záujemcov s právnickým vzdelaním o tejto novej príležitosti pracovať v mladom tíme profesionálnej štátnej správy, ktorá sa špecializuje na aplikáciu európskej a národnej legislatívy v regulačnej oblasti obchodovania s priemyselnými chemikáliami a biocídmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia. Voľná pracovná pozícia právnika predstavuje mimoriadnu príležitosť pre perspektívnu profesijnú kariéru v právnej oblasti regulovanej primárne európskou legislatívou. Pracovná pozícia ponúka možnosť realizácie v kontexte plnenia právnych úloh a to v spolupráci s Európskou komisiou a Európskou chemickou agentúrou. Táto pracovná pozícia prináša príležitosť participovať na právnych úlohách slovenského príslušného orgánu pre uplatňovanie európskych nariadení REACH, CLP a BPR a formovať právne smerovanie príslušného orgánu v priesečníku európskej legislatívy, špecializovanej národnej legislatívy a národného správneho práva. Žiadané sú znalosti a záujem o právo EÚ a správne právo.  Nevyhnutná je znalosť angličtiny a ochota osvojovať si nové informácie. Znalosti technického charakteru sa nevyžadujú. Vítaný je však záujem o aplikáciu európskej technickej legislatívy v kontexte národnej právnej úpravy. Informácie potenciálnym záujemcom radi poskytneme na e-mailovej adrese jana.chmelikova@mhsr.sk

Link na vyhlásené výberové konanie na pozíciu právnika nájdete tu: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/16451

Lehota na prihlásenie sa je do: 30.04.2019