Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vyhlásenie výsledkov volieb do AS PF TU

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v dňoch 6. - 9. októbra 2021 sa uskutočnili voľby do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej aj len „AS PF TU“ alebo „senát fakulty“ v príslušnom gramatickom tvare). Na základe  zápisnice volebnej komisie, podľa čl. 10 Zásad volieb do Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, vyhlasujem výsledky volieb.

Do zamestnaneckej časti senátu fakulty boli zvolení (v abecednom poradí):
1. Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD.
2. prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.
3. JUDr. Milan Hlušák, PhD.
4. doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.
5. doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
6. doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.
7. doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.
8. prof. JUDr. Ivan Šimovček, PhD.
9. doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
10. Mgr. Veronika Zoričáková, PhD.

Do študentskej časti senátu fakulty boli zvolení:

Za študentov študujúcich bakalársky študijný program v dennej forme štúdia (v abecednom
poradí):
1. Daniel Pavelka
2. Martin Pogádl

Za študentov študujúcich magisterský študijný program v dennej forme štúdia:
1. Bc. Tomáš Široký

Za študentov študujúcich bakalársky a magisterský študijný program v externej forme štúdia:
1. Ing. Bc. Monika Sartorisová

Za študentov študujúcich doktorandský študijný program:
1. Mgr. Ivana Mokrá

 

                                                                                          doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. v.r.
                                                                                                      predsedníčka AS PF TU

 

Vyhlásenie výsledkov volieb AS PF TU