Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Výučba počas zimného semestra

Oznam vedenia fakulty pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia

V nadväznosti na vydanie Príkazu rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2020 Zmena organizácie a podmienok pedagogického procesu na Trnavskej univerzite v Trnave pre prevenciu nákazy COVID-19 zo dňa 01. 10. 2020, sa mení forma výučby na fakulte na dištančnú formu pre všetky ročníky, a to s účinnosťou odo dňa 05. októbra 2020. Výučba bude prebiehať podľa rozvrhov určených na začiatku akademického roka (pôvodne určených pre prezenčnú formu výučby), kt. sú zverejnené na webovej stránke fakulty: http://iuridica.truni.sk/rozvrh-hodin

Príkaz rektora TU:

https://www.truni.sk/prikaz-rektora-c-82020-zmena-organizacie-podmienok-pedagogickeho-procesu-na-trnavskej-univerzite-pre