Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zápis do vyšších ročníkov 2017/18

Zápis pre študentov, ktorí budú v akademickom roku 2017/2018 v druhom, treťom a nadštandardnom roku štúdia

Oznamujeme študentom, že na zápis na štúdium v akademickom roku 2017/2018 je potrebné vytlačiť si a vyplniť nasledovné tlačivá:

1. Zápisný list do ďalšieho roku štúdia – tlačivo „TU“
2. Čestné vyhlásenie na účely centrálneho registra študentov – tlačivo „TU“

Čestné vyhlásenia vypĺňajú a zasielajú iba študenti denného štúdia.

Vyplnené a podpísané tlačivá je potrebné zaslať najneskôr do 31. 7. 2017 na adresu:
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Študijné oddelenie
Hornopotočná 23
918 43 Trnava