Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zápis do vyššieho roka štúdia (aj nadštandardného) v akademickom roku 2019/2020

Na zápis do vyššieho roka štúdia v akademickom roku 2019/2020 je potrebné zaslať zápisný list – tlačivo „tu“ (termín do 5.7.2019) a čestné vyhlásenie na účely školného (iba denní študenti) – tlačivo „tu“ (termín do 31. 7. 2019).

 

Študenti, ktorí budú v akademickom roku 2019/2020 študovať v nadštandardnej dĺžke štúdia, predložia zápisný list a čestné vyhlásenie na účely školného (iba denní študenti) najneskôr do 31.7.2019.

      

Obe tlačivá je možné poslať poštou na adresu:     Trnavská univerzita v Trnave

                                                                               Právnická fakulta

                                                                               Študijné oddelenie

                                                                               Hornopotočná 23

                                                                               918 43 Trnava

 

 

Trnava, 4. júl 2019

študijné oddelenie