Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zápis predmetov: druhé kolo - 1. ročník bc. externé štúdium

Zdroj: 
Dekanát PF TU

Milé študentky, milí študenti - prváci bakalárskeho štúdia externej formy štúdia,

po zápise povinne voliteľných a výberových predmetov v systéme MAIS nebol niektorým študentom/študentkám akceptovaný zápis (napr. z kapacitných dôvodov, veľkého počtu zapísaných študentov na daný predmet).

Tí študenti/študentky, ktorí nemajú zapísaný povinne voliteľný alebo výberový predmet si môžu nahlásiť nižšie uvedené predmety, a to formou e-mailu svojej študijnej referentke do 25.9.2017 (do e-mailu je potrebné uviesť názov predmetu a príslušný semester, predmety do systému MAIS zapíše študijné oddelenie).

Zimný semester

Logika
Právne dejiny predkolumbovskej Ameriky
Svetové dejiny práva I
Všeobecná ekonomická teória
Sociálna psychológia pre právnikov
Kánonické právo I
Dejiny európskeho politického a právneho myslenia

Letný semester

Filozofické koncepty v dejinách vedy
Svetové dejiny práva II
Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze
Základy Common Law
Sociálnoprávna ochrana študentov
Ochrana osôb so zdravotným postihnutím
Kánonické právo II
Klinika správneho súdnictva
Politická a právna filozofia 20. storočia
Klinika trestného konania
Úvod do právneho myslenia