Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka denného/externého bakalárskeho štúdia - 2. kolo

Do 3. septembra 2021 doručte prosím na fakultu nasledovné dokumenty:
         

  • Vyplnený a podpísaný Zápisný list s fotografiou - tlačivo „tu“                          
     
  • Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o vydanie preukaz študenta spolu s fotografiou            

          a kópiou dokladu o úhrade poplatku za vydanie preukazu študenta  - tlačivo „tu“
 

  • Čestné vyhlásenie (iba denní študenti) – tlačivo „tu“                                      
     
  • Potvrdenie o štúdiu (o ukončenom resp. neukončenom štúdiu) na inej fakulte

          Trnavskej univerzity v Trnave alebo na inej vysokej škole, tieto vydá príslušná škola.
 

 Ďalšie informácie ohľadom štúdia Vám budú doručené emailom.