Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka denného/externého magisterského štúdia

Do 31. júla 2021 doručte prosím na fakultu nasledovné dokumenty:

         

- Vyplnený a podpísaný Zápisný list s fotografiou - tlačivo „tu“                          

- Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o vydanie preukaz študenta spolu s fotografiou a kópiou dokladu o úhrade poplatku za vydanie preukazu študenta  - tlačivo „tu“ -  len študenti, ktorí absolvovali bc. štúdium na inej vysokej škole       

- Čestné vyhlásenie (iba denní študenti) – tlačivo „tu“                                      

- Potvrdenie o štúdiu (o ukončenom resp. neukončenom štúdiu) na inej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave alebo na inej vysokej škole, tieto vydá príslušná škola.

- Ubytovanie -info: https://www.truni.sk/podavanie-ziadosti-o-ubytovanie-na-akademicky-rok-20212022-prve-rocniky