Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zapisovanie tém záverečných prác

 

Vážené študentky, vážení študenti,

 

rovnako, ako v predchádzajúcom akademickom roku, aj tento akademický rok si budete môcť dohodnúť témy záverečných prác (bakalárskych, diplomových) s určenými vyučujúcimi. Zapisovanie bude prebiehať v dvoch etapách.

V prvej etape si budete môcť dohodnúť tému záverečnej práce s konkrétnym vyučujúcim. Dohodnutie tém záverečných prác bude prebiehať od 4.12.2017 do 16.12.2017.

Do 1.12.2017 každá katedra/ústav zverejní na webovej stránke v „Oznamoch katedry“ zoznam vyučujúcich, s ktorými si budete môcť dohodnúť tému záverečnej práce, ako aj počet tém a podmienky.

Zoznam už dohodnutých tém záverečných prác s menom školiteľa a študenta bude zverejnený v „Oznamoch katedry“, a to najneskôr do 8.1.2018.

Študenti, ktorí neprejavia záujem o dohodnutie témy, resp. ktorých práce nimi zvolení vyučujúci nemali kapacitu viesť, si budú zapisovať témy záverečných prác prostredníctvom systému MAIS – druhá etapa zápisu.

Témy záverečných prác budú zadané do systému MAIS a zverejnené tiež na webovej stránke v „Oznamoch katedry“.

Dátum, odkedy bude v systéme MAIS údaj o témach prác viditeľný pre študentov – 15.1.2018 od 10.00 h. do 9.2.2018 do 10.00 h.

Dátum, odkedy dokedy bude spustené zapisovanie pre študentov je:

-       bakalárska práca - od 24.1.2018 od 10.00 h. do 9.2.2018 do 10.00 h.

-       diplomová práca – od 25.1.2018 od 10.00 h. do 9.2.2018 do 10.00 h.

                                          

    
         S úctou

                                                                            JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

                                                                           prodekanka pre vzdelávanie