Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zaujímavá ponuka práce pre absolventov PF

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody v súčasnoti vytvára podmienky pre uplatnenie absolventov vysokých škôl.

Nakoľko študenti Vašej fakulty vykazujú vysoký stupeň odbornej zdatnosti, dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť s nasledovnou ponukou pre absolventov.