Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zoznam dohodnutých a voľných tém záverečných prác, ktoré budú obhajované v AR 2022/2023

Dostupné podľa jednotlivých školiteľov

doc. Jurčová - dostupné tu

doc. Novotná - dostupné tu

doc. Žitňanská - dostupné tu

doc. Csach - dostupné tu

dr. Maslák - dostupné tu

dr. Gešková - dostupné tu

dr. Zámožík - dostupné tu

dr. Hlušák - dostupné tu

dr. Štefanko - dostupné tu

dr. Mészáros - dostupné tu

dr. Dobrovodský - dostupné tu

 

Voľné témy externých školiteľov:

1. JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. (Najvyšší súd SR, podpredsedníčka)

Téma diplomovej práce

Vzťah rozhodcovského konania a konania pred všeobecnými súdmi

Práca by mala byť zameraná na možnosti a spôsoby zásahu všeobecných súdov do rozhodcovského konania v jeho rôznych fázach, od prieskumu právomoci toho-ktorého súdu, cez následne zásahy po rozhodnutí rozhodcovského súdu. Dôležitá bude analýza možnosti hĺbky prieskumu meritórneho rozhodnutia rozhodcovského súdu a vôbec kompetencia všeobecného súdu zaoberať sa meritom pri rozhodovaní o zrušení rozhodcovského rozsudku

 

2. Mgr. Róbert Jakubáč, PhD. (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, vedúci oddelenia opravných prostriedkov na legislatívnom-právnom odbore)

Téma diplomovej práce

Zápis záložného práva do katastra nehnuteľností

Práca by mala byť zameraná na formy, podmienky a účinky zápisu záložného práva do katastra nehnuteľností. Osobitnú pozornosť bude potrebné venovať otázke možnosti zápisu záložného práva na zabezpečenie budúcej alebo podmienenej pohľadávky do katastra nehnuteľností. Dôležité bude taktiež vysporiadať sa so zápisom záložného práva ako zabezpečovacieho opatrenia súdu a záložného práva podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov do katastra nehnuteľností.