Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

ERASMUS+ pre študentov

AKTUÁLNE: Možnosť stáže pre našich študentov v Bruseli v rámci zastúpenia Trnavského samosprávneho kraja, mobilita spadá pod ERASMUS+. 1 voľné miesto. Prihlášku je možné podať do konca roka. Viac info: https://www.trnava-vuc.sk/data/files/4755_erasmus-112021.pdf

 

Výberové konanie na študentskú mobilitu - štúdium & stáže v období letného semestra akademického roka 2021/2022 a akademického roka 2022/2023, bližšie informácie s dôležitými termínmi tuTermín na podanie prihlášky: 05.11.2021, výberko sa bude konať online dňa 08.11.2021.

Update k výberovému konaniu: v e-mailových schránkach prihlásených uchádzačov je link na pripojenie sa k výberovému konaniu. Začíname 08.11.2021 o 15:30 hod.

 

Možnosť absolvovania stáže v Amnesty International v Českej republike (Praha):

- v dvoch časových obdobia: a) jún - august 2022; b) september 2022 - marec 2023

- prihlášky možné podávať do 05.11.2021 (je možné zúčastniť sa výberového konania v rámci erazmového výberka, ktoré sa bude konať 08.11.2021)

- v prípade absolvovania stáže cez mobilitu ERASMUS+ je možné získať grant, podmienka je trvanie stáže najmenej 2 mesiace

- aktivity v rámci stáže: asistencia pri organizácii a koordinácii projektov a kampaní Amnesty International ako napr. Maraton psaní dopisů, Den Tibetu, Jednotlivci v ohrožení, Chce to souhlas

- bližšie informácie pre stáž v období od júna do augusta 2022 tu a tu a pre stáž v období od septembra 2022 do marca 2023 tu a tu.

 

doplňujúce výberové konanie na štúdium (AR 2021/2022) a stáže (LS 2020/2021 + AR 2021/2022) info tu

 

výberové konanie na štúdium a stáže pre letný semester tohto akademického roka (2020/2021) a celý budúci akademický rok (2021/2022) info tu

 

Doplňujúce výberové konanie pre študentskú mobilitu:

- výberové konanie pre štúdium a stáže v akademickom roku 2020/2021 a stáže v letnom semestri 2019/2020, bližšie info tu

- štúdium v Omsku v zimnom semestri 2020/2021, bližšie info tu

ZMENA TERMÍNOV: 16.04.2020 na podanie prihlášky, 23.04.2020 výberové konanie

 

Výberové konanie pre študentskú mobilitu:

- výberové konanie pre štúdium a stáže v akademickom roku 2020/2021

- doplňujúce výberové konanie pre stáže v letnom semestri akademického roka 2019/2020.

Bližšie info tu.

 

termín na prihlásenie začiatok marca 2019: (doplňujúce) výberové konanie pre:

- štúdium v akademickom roku 2019/2020 (vybrané univerzity podľa priloženého zoznamu, bližšie info tu

- stáže v letnom semestri akademického roka 2018/2019 a v akademickom roku 2019/2020, bližšie info tu

- stáž v Amnesty International v Českej republike v letnom semestri akademického roka 2018/2019, bližšie info tu a tu

- štúdium v Omsku v zimnom semestri akademického roka 2019/2020, bližšie info tu.

 

Vypísané výberové konanie pre štúdium a stáže v akademickom roku 2019/2020 a doplňujúce výberové konanie na letný semester akademického roka 2018/2019, bližšie info tu.

Vypísané doplňujúce výberové konanie pre štúdium na akademický rok 2018/2019 a tiež doplňujúce výberové konanie pre stáže na letný semester akademického roka 2017/2018 a akademický rok 2018/2019. Info tu.

Výsledné poradie študentov z výberového konania zo dňa 26.10.2017 tu, pričom z uvedeného vyplýva, že každý uchádzač bol odporučený pre ním vybranú inštitúciu. Pre ďalší postup je možné obrátiť sa na oddelenie zahraničných vzťahov na rektoráte našej univerzity, študenti budú kontaktovaní.

Výberové konanie pre štúdium a stáže na akademický rok 2017/2018 a doplňujúce výberové konanie na letný semester akademického roka 2016/2017 - bližšie info tu.

Výsledky výberového konania pre štúdium a stáže zo dňa 17.03.2016 - tu. Hosťujúcu krajinu a dĺžku pobytu je možné upresniť aj dodatočne, pre ďalší postup bude každý študent kontaktovaný z univerzitného oddelenia zahraničných vzťahov.

Výberové konanie pre štúdium a stáže na akademický rok 2016/2017 - bližšie info tu

 

V rámci programu je možné absolvovať:

a) časť štúdia v zahraničí na partnerskej univerzite (zoznam partnerských univerzít sa nachádza na webovej adrese http://www.truni.sk/sk/mobilita-studentov alebo tiež medzi dokumentmi v dolnej časti)

b) praktickú stáž na inštitúcii inej než Európskej únie v zahraničí (demonštratívne bližšie napr. aj tu http://www.truni.sk/sk/ponuka-databaz-na-vyhladavanie-stazi-v-zahranici-pre-studentov-alebo-zamestnancov-vysokych-skol).

Na programe Erasmus+ sa môžu zúčastniť študenti všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) a absolventi do jedného roka od ukončenia štúdia. 

Výber študentov sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave realizuje na základe Zásad výberového konania v programe ERASMUS+. Študent/ka sa do výberového konania prihlasuje vyplnením prihlášky, ktorú odovzdá spolu s dokumentáciou vyžadovanou Zásadami výberového konania osobe identifikovanej vo výzve na predkladanie prihlášok. Študent/ka taktiež spolu s prihláškou odovzdá vyplnený dokument o údajoch o ňom/nej, ktorý je dostupný tu. Výberové konanie sa uskutočňuje spravidla v akademickom roku predchádzajúcom roku absolvovania zahraničného pobytu.

Grant je určený na pokrytie časti nákladov súvisiacich s mobilitou (štúdium alebo stáž v zahraničí). Môže zahŕňať cestovné náklady, poistenie, jazykovú prípravu, vyššie životné náklady v hostiteľskej krajine. Grant je iba príspevkom k nákladom spojených s mobilitou. Je pridelený na každý mesiac pobytu a vyplatený ako paušálna suma podľa dĺžky mobility (počtu mesiacov). Presné vymedzenie výšky grantu je možné zistiť na webovej adrese http://www.truni.sk/sites/default/files/zahr/sadzby_grantov_pre_vs_zamestnancov_a_studentov_v_programe_erasmus.pdf.

Minimálna dĺžka študijného pobytu je 3 mesiace alebo jeden úplný semester/trimester, maximálna dĺžka je 12 mesiacov. Stáž je možné absolvovať v trvaní od 2 do 12 mesiacov. Predĺženie mobility je možné len po vzájomnej písomnej dohode medzi študentom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou. Študentovi nevzniká automaticky finančný nárok na predĺženú mobilitu. Vysielajúca inštitúcia rozhodne či študentovi na predĺženie mobility pridelí finančné prostriedky, musí však zabezpečiť transparentný systém predlžovania mobility (s dodatočne pridelenými finančnými prostriedkami, ale aj pri predĺžení mobility bez nároku na finančný príspevok).

Študentom a študentkám, ktorí/é budú absolvovať program, odporúčame včas požiadať o možnosť vykonať skúšky aj mimo skúškového obdobia. V žiadosti je potrebné špecifikovať dátum a miesto svojho pobytu v rámci výmenného programu ERASMUS+.

Po návrate zo študijného pobytu je potrebné požiadať o uznanie úšpešne absolvovaného predmetu v rámci študentkých mobilít na základe Transcript of records z mobility a zároveň v zahraničí zabezpečiť sylabus predmetov o ktorých uznanie sa žiada. Účastníkom mobility bude uznávané absolvovanie povinných predmetov v rámci zahraničných štúdií (napr. z Občianskeho práva (hmotné), Trestného práva (procesné) ...).

V prípade vzorného a úspešného reprezentovania fakulty na zahraničnom pobyte môže byť udelené motivačné štipendium.

Všetky potrebné informácie je možné zistiť tiež na webovej adrese univerzity http://www.truni.sk/sk/mobilita-studentov a v tam sa nachádzajúcich dokumentoch (zároveň je potrebné, aby sa s nimi uchádzač podrobne oboznámil).

Partnerské univerzity:

Universitaet Salzburg
KU Leuven, Faculty of Law
BURGAS FREE UNIVERSITY
Masarykova univerzita Brno
University of South Bohemia in Ceske Budejovice
Univerzita Palackého v Olomouci
University of West Bohemia
Karlova univerzita v Prahe
Tϋbingen University
Universität Osnabrück
Universitat de les Illes Balears
Universidad de Santiago de Compostela
Université de Haute-Alsace
University of Reims Champagne-Ardenne
Aristotle University of Thessaloniki
University of Rijeka
University of Zagreb
Pázmany Péter Catholic University
Universitá degli Studi di Salerno
Vytautas Magnus University
Mykolo Romerio Universitetas (Mykolas Romeris University)
Goce Delcev University
University of Malta
Universitetet i Bergen 
Tilburg University 
University of Gdansk
University of Silesia in Katowice
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet Wrocławski
Jan Dlugosz University in Czestochowa 
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
University of Bucharest
Dostoevsky Omsk State University/Russia
University of Ljubljana
İzmir University of Economics

Zoznam bilaterálnych zmlúv