Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prijímacie konanie

Bakalárske štúdium

Prihláška na vysokoškolské štúdium - I. stupeň
Elektronická prihláška

Informácia - číslo účtu: IBAN SK88 8180 0000 0070 0024 1244

Informácie o prijímacom konaní na bakalársky študijný program
      - otázky na prijímacie skúšky
      - vzor testu na prijímacie skúšky
- odporúčaná literatúra

Schopnosti požadované na štúdium študijného programu právo – bakalársky stupeň

Výsledky prijímacieho konania

Prípravný kurz na prijímacie skúšky na akademický rok 2022/2023
Prihláška na kurz

 

Magisterské štúdium

Prihláška na vysokoškolské štúdium - II. stupeň
Elektronická prihláška

Informácia - číslo účtu: IBAN SK88 8180 0000 0070 0024 1244

Informácie o prijímacom konaní na magisterský študijný program

Schopnosti požadované na štúdium študijného programu právo – magisterský stupeň

 

Doktorandské štúdium

Prihláška na vysokoškolské štúdium - III. stupeň
Elektronická prihláška

Informácia - číslo účtu: IBAN SK88 8180 0000 0070 0024 1244

Informácie o prijímacom konaní na doktorandský študijný program

Témy dizertačných prác

Schopnosti požadované na štúdium študijného programu právo – doktorandský stupeň

Výsledky prijímacieho konania

 

Informácie pre uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami:

Smernica rektora č. 17/2013 o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami PDF

 
Ďalšie informácie o podpore študentov so špecifickými potrebami nájdete tu: http://iuridica.truni.sk/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami
 

Kontaktné osoby pre uchádzačov:

Mgr. Andrea Mašková (prihlášky, zápisné listy, ubytovanie): andrea.maskova@truni.sk
Mgr. Petra Janeková (DOD, príprava na prijímacie skúšky a štúdium na fakulte, atď.): petra.janekova@truni.sk
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. (doktorandské štúdium): marianna.novotna@gmail.com