Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Rigorózne konanie

 
Nová úprava rigorózneho konania s účinnosťou od 15. 7. 2020

                 
Za splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní ako interného predpisu Právnickej fakulty TU v Trnave sa o vykonanie rigoróznej skúšky a udelenie akademického titulu „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“) môže v rámci rigorózneho konania na Právnickej fakulte TU v Trnave uchádzať:

  • absolvent vysokej školy v Slovenskej republike študijného programu v študijnom odbore právo, ktorý získal titul „magister“ a
  • absolvent zahraničnej vysokej školy študijného programu v študijnom odbore rovnocennom so študijným odborom právo za predpokladu, že jeho doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou je rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným vysokou školou v Slovenskej republike

Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky udelí Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta uchádzačovi akademický titul „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“).

Uchádzači o rigoróznu skúšku môžu konať na Právnickej fakulte TU v Trnave rigoróznu skúšku v rámci zvolenej špecializácie z dvoch študijných predmetov, priradených k danej špecializácii, zoznam ktorých je dostupný tu.

Poplatky za úkony spojené s rigoróznym konaním sú stanovené vyhláškou rektora Trnavskej univerzity v Trnave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na príslušný akademický rok (dostupná tu).

Rigorózne konanie uchádzačov sa s účinnosťou od 15. 7. 2020 spravuje vyhláškou dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní. Touto vyhláškou sa spravujú aj rigorózne konania, ktoré sa začali a neboli ukončené pred nadobudnutím jej účinnosti.

Uchádzač, ktorého rigorózne konanie začalo pred nadobudnutím účinnosti vyhlášky dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní podľa doterajších predpisov a ktorý sa ku dňu jej účinnosti nezúčastnil rigoróznej skúšky alebo neúspešne absolvoval rigoróznu skúšku v časti skúšky zo študijného predmetu ako aj súvisiaceho študijného predmetu, si môže zvoliť, či vykoná rigoróznu skúšku, prípadne opakovanú rigoróznu skúšku zo študijného predmetu a súvisiaceho študijného predmetu, ktoré si zvolil podľa vyhlášky dekana č. 1/2012 o rigoróznom konaní, alebo požiada o vykonanie rigoróznej skúšky z dvoch študijných predmetov vo zvolenej špecializácii podľa vyhlášky dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní.

Uchádzač, ktorý ku dňu účinnosti vyhlášky dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní neúspešne absolvoval rigoróznu skúšku v časti len jedného zo zvolených predmetov podľa doterajších predpisov, a to bez ohľadu na to, či neúspešne absolvoval skúšku zo študijného predmetu alebo súvisiaceho študijného predmetu, si môže zvoliť, či vykoná opakovanú rigoróznu skúšku z neúspešne absolvovaného predmetu, ktorý si zvolil podľa vyhlášky dekana č. 1/2012 o rigoróznom konaní, alebo požiada o vykonanie opakovanej rigoróznej skúšky v špecializácii podľa vyhlášky dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní zodpovedajúcej neúspešne absolvovanému predmetu, pričom si v rámci zodpovedajúcej špecializácie zvolí jeden z prislúchajúcich študijných predmetov. 

 

Kontakt

Referát rigorózneho konania
Daniela Brestovanská
Tel.: 00421 33/5939 605
Email: rigopf@truni.sk
Kollárova 10, Trnava
1. poschodie, č. dverí 107a