Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Orgány VSK

Vnútorný systém kvality TU

Vnútorný systém kvality

Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

Rokovací poriadok Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

Zoznam členov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave

 

Vnútorný systém kvality PF TU

Pokyn dekana Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave k zabezpečovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania na Právnickej fakulte

Rada kvality PF TU

Rada Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty pre kvalitu

Programová rada

SPOLOČNÁ PROGRAMOVÁ RADA TU v TRNAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY

Odborová rada

ČLENOVIA ODBOROVÝCH RÁD PRE DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave

 

Politika kvality Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 2021

PrÍručka kvality Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 2021

 

Predpisy vnútorného systému kvality

Usmernenie dekana PF TU č. 8/2021 - Hodnotenie činnosti katedier
Usmernenie dekana PF TU č. 7/2021 - Činnosť Komisie pre podporu vedy
Usmernenie dekana PF TU č. 6/2021 - Činnosť Komisie pre právnické vzdelávanie
Usmernenie dekana PF TU č. 5/2021 - Činnosť Rady kariérových poradcov
Usmernenie dekana PF TU č. 4/2021 - Činnosť Rady študijných poradcov
Usmernenie dekana PF TU č. 3/2021 - Činnosť Komisie pre študentskú vedeckú a odbornú činnosť
Usmernenie dekana PF TU č. 2/2021 - Činnosť Komisie pre doktorandské štúdium
Vyhláška dekana PF TU č. 1/2021 - Odborové komisie a subodborové pracovné komisie pre doktorandské štúdium

Usmernenie dekana PF TU č. 5/2020 - Činnosť Komisie pre internacionalizáciu vedy a vzdelávania
Usmernenie dekana PF TU č. 4/2020 - Činnosť ústavov a katedier PF TU
Usmernenie dekana PF TU č. 3/2020 - Podávanie a vybavovanie podnetov
Usmernenie dekana PF TU č. 2/2020 - Činnosť  Komisie pre podporu študentov so špecifickými potrebami
Usmernenie dekana PF TU č. 1/2020 - Činnosť Komisie pre štúdium

Opatrenie dekana PF TU č. 1/2019 - Odborové komisie a subodborové pracovné komisie pre doktorandské štúdium

Usmernenie dekana PF TU č. 1/2016 - Činnosť Komisie pre prijÍmacie konanie