Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Evidencia publikácií

Publikačná činnosť sa bibliograficky registruje v príslušnej akademickej knižnici. V knižnici sa tiež archivujú doručené dokumenty (kópie), pripravujú potrebné výstupy a štatistické prehľady, zabezpečujú spracovanie prehľadov o publikačnej činnosti pre rozpis dotácie z rozpočtu MŠVVaŠ SR, pre účely akreditácie, evaluácie Akreditačnou komisiou vlády SR, príp. pre iné hodnotenia.

http://www.truni.sk/evidencia-publikacnej-cinnosti