Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Habilitačné a inauguračné konania

Prehľad priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
v príslušných študijných odboroch

Študijný odbor: Pracovné právo
Udeľovaný vedecko-pedagogický titul: docent, profesor
Priznané práva (časové obmedzenie): bez časového obmedzenia
                                                           (Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2019/11076:8-A1110 zo dňa 4. 7. 2019.)

Študijný odbor: Teória a dejiny štátu a práva
Udeľovaný vedecko-pedagogický titul: docent, profesor
Priznané práva (časové obmedzenie): bez časového obmedzenia
                      (Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2019/17108:35-A1110 zo dňa 16.12.2019.)                                                        

Študijný odbor: Trestné právo
Udeľovaný vedecko-pedagogický titul: docent, profesor
Priznané práva (časové obmedzenie): bez časového obmedzenia

Uvedené práva uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie boli priznané v súvislosti s ukončením procesu komplexnej akreditácie Trnavskej univerzity v Trnave doručené z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 30. 10. 2015 pod číslom č. 2015-18755/47219:8-15A0, č. 2015-18755/55169:19-15A0.

 

Študijný odbor: Občianske právo
Udeľovaný vedecko-pedagogický titul: docent, profesor
Priznané práva (časové obmedzenie): bez časového obmedzenia

Uvedené právo uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie bolo  priznané  rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 6. 11. 2017 pod číslom č. 2017/14234:5-15A0.

Trnava  6. 2. 2020