Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Lubyho právnické dni

Nadácia Štefana Lubyho počas svojej existencie zorganizovala už 12 medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré sa stali sviatkami právnej vedy a právnej kultúry v Slovenskej republike, a to pre jej vysoký štandard, úzku medzinárodnú spoluprácu a domáci aj zahraničný ohlas. Táto tradícia cyklu medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré boli a sú odozvou na spoločensky významné a zároveň aktuálne problémy právnej vedy a praxe, je doložená aj zvolenými témami:

I.     Sloboda, právo a bezprávie – 1990, Trenčianske Teplice
II.    Slušnosť v práve – 1992, Trenčianske Teplice
III.   Zmluvný a zodpovednostný systém v súkromnom práve – 1994, Trenčianske Teplice
IV.   Duševné vlastníctvo v procese transformácie právneho systému – 1996, Bratislava
V.    K návrhu slovenského občianskeho zákonníka – 1998, Bratislava
VI.   Zákaz zneužitia práva – 2000, Omšenie
VII.  Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie – 2002, Smolenice
VIII. Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva – 2004, Smolenice
IX.   Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe – 2007, Smolenice
X.    Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe – 2009, Smolenice
XI.   Ochrana slabšej strany v súkromnom práve – 2013, Smolenice
XII.  Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve – 2015, Smolenice.
XIII.  Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť – 2017, Smolenice.
XIV.  Ad hoc legislatíva v súkromnom práve – 2019, Smolenice.
XV.  Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve - 2021, Smolenice.

Z konferencií vyšli aj vysoko kvalitné vedecké publikácie s kladným domácim i zahraničným prijatím i odozvou.