Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Správna rada Nadácie Štefana Lubyho

PREDSEDNÍČKA SPRÁVNEJ RADY

doc. JUDr. Monika  J u r č o v á, PhD.

PODPREDSEDA SPRÁVNEJ RADY

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek  Š m i d, PhD.

SPRÁVCA NADÁCIE

doc. JUDr. Marianna  N o v o t n á, PhD.

ČLENOVIA SPRÁVNEJ RADY

prof. JUDr. Helena  B a r a n c o v á, DrSc.
JUDr. Róbert  D o b r o v o d s k ý, PhD. LL.M.
doc. JUDr. Mgr. Martina  G a j d o š o v á, PhD.
JUDr. Zuzana  N e v o l n á, PhD.
prof. JUDr. Mgr. Andrea  O l š o v s k á, PhD.
JUDr. Jozef  O p a t o v s k ý
doc. JUDr. Jozef  V o z á r, CSc.

SEKRETÁRIÁT nadácie

Mgr. Anna  K o l l á r o v á

REVÍZOR nadácie

Ing. Viera  N o v o t o v á

 

Spomíname na zakladateľov Nadácie Štefana Lubyho