Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Depozitná knižnica UNIDROIT

UNIDROIT - International Institute for the Unification of Private Law - Medzinárodná organizácia pre zjednotenie súkromného práva - je medzinárodná medzivládna organizácia so sídlom v Ríme, ktorá združuje 60 členských štátov, pričom Slovenská republika je jedným z nich.
Cieľom tejto organizácie je harmonizácia (zjednocovanie) súkromného a obchodného práva a vytváranie spoločných noriem.

Knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave je od roku 2001 súčasťou celosvetovej siete depozitných knižníc UNIDROIT. Je depozitnou knižnicou UNIDROIT v Slovenskej republike.

Úlohou depozitnej knižnice je uchovávanie a sprístupňovanie informačných prameňov vydávaných touto organizáciou.