Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Registrácia čitateľov

Používateľom fakultnej knižnice Právnickej fakulty TU sa môže stať fyzická osoba po registrácii v centrálnej knižnici (Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23, Trnava – budova rektorátu TU , 2. posch.)

 

Na registráciu potrebujete:

-študenti vo všetkých formách štúdia: občiansky preukaz, kartu ISIC, resp. preukaz externého študenta

-pedagógovia a zamestnanci fakulty: Preukaz ITIC, resp. zamestnanecký preukaz

-ostatní používatelia potrebujú na vstup preukaz čitateľa, ktorý im vystaví vyššie uvedené pracovisko.

 

Registrovaní používatelia majú možnosť využívať všetky dostupné služby centrálnej knižnice - Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity.