Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Elektronické informačné zdroje

Trnavská univerzita používa elektronické informačné zdroje rôzneho typu (databázy, elektronické knihy a periodiká), ktoré slúžia na podporu výskumu, vedy a výuky. Ide väčšinou o odborné licencované zdroje, do ktorých je povolený prístup na základe licencie alebo skúšobného prístupu.

Tieto zdroje sú prístupné študentom a zamestnancom všetkých fakúlt Trnavskej univerzity z počítačovej siete jednotlivých fakúlt.

Podrobnejšie informácie:

http://www.truni.sk/elektronicke-informacne-zdroje

Právnická fakulta Trnavskej univerzity disponuje špecializovanými informačnými zdrojmi, ktoré sú zamerané na oblasť práva. Ide predovšetkým o tieto databázy, ktoré sú dostupné z počítačovej siete fakulty: 

ASPI

Automatizovaný systém právnych informácií je najpoužívanejší komplexný systém poskytujúci používateľovi rýchlu orientáciu pri práci s právnymi normami. Systém obsahuje právne predpisy od r. 1918 po súčasnosť a je priebežne dopĺňaný novými, aktuálnymi informáciami.

 

Oxford Journals Law

http://www.oxfordjournals.org/

http://www.infozdroje.sk/

Databáza vedeckých recenzovaných časopisov v elektronickej forme. Používatelia majú prístup k ročníkom 1996 až po súčasnosť. K dispozícii sú plné texty vedeckých článkov v PDF formáte.

 

Web of Science

Dňa 17.2. 2016 sa na Právnickej fakulte TU konal informačný seminár zameraný na prácu s registrom Web of Science pod názvom „Web of Science na dlani“

Prezentáciu zo seminára si môžete pozrieť tu: WOS_SVK_Trnava

Prezentácia zo školenia „Vyhľadávania v citačnej databáze Web of Science Core Collection“, konaného v mesiaci október 2016 v Univerzitnej knižnici Trnavskej univerzity:

http://www.truni.sk/sites/default/files/frontpage/wos_svk_okt_trnava.pdf