Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Služby knižnice

 

Výpožičné služby

Knižnica uskutočňuje výlučne prezenčné výpožičky - výpožičky dokumentov určené na štúdium v priestoroch študovne, knihy, periodiká, Zbierka zákonov a dokumenty vyžiadané zo skladu na základe žiadanky (záverečné práce).

Dokumenty, ktoré sú zakúpené z finančných prostriedkov grantových kolektívov alebo katedier možno vypožičať absenčne, t. j. mimo priestorov knižnice na vopred dohodnuté časové obdobie. Tieto výpožičky sú určené iba vedeckým a pedagogickým pracovníkom Právnickej fakulty TU.

 

Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

(MVS a MMVS)

Medziknižničnú výpožičnú službu a medzinárodnú medziknižničnú službu pre študentov vo všetkých formách štúdia zabezpečuje centrálna knižnica, Univerzitná knižnica TU. Bližšie informácie nájdete na stránke UK TU: 

http://www.truni.sk/sk/mvs-mms

Fakultná knižnica Právnickej fakulty TU zabezpečuje MVS a MMVS výlučne pre vedeckých a pedagogických pracovníkov PF TU. Uskutočňuje sa na základe spolupráce knižníc z celého sveta. Prostredníctvom tejto služby je možné objednať originály dokumentov, v prípade periodík kópie alebo skeny článkov.

Túto službu uskutočňujeme v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave a je spoplatnená nasledovne:

http://www.ulib.sk/sk/cennik/

 

Nákup kníh (určené pre vedeckých a pedagogických pracovníkov PF TU)

Svoje návrhy na zakúpenie relevantných informačných prameňov môžete adresovať na:

zuzana.dudova@truni.sk 

Pri objednávaní kníh uveďte autora, názov, ISBN a všetky dostupné informácie, ktoré o príslušnom dokumente máte. Ak objednávate publikáciu z grantových prostriedkov, prosíme Vás, aby ste upozornili na túto skutočnosť.