Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Disciplinárna komisia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Zoznam členov:

Mgr. Petra Janeková
doc. JUDr. Eva Sabová, PhD.
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
Alžbeta Tholtová
Nina Škubová
Martin Pogádl
           

Disciplinárny poriadok Trnavskej univerzity v Trnave - TU
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/disciplinarny_poriadok_tu_final_web.pdf

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Trnavskej univerzity v Trnave - TU
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/rokovaci_poriadok_disc._komisie_tu_final_web.pdf

 

čl. 21 Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty: Disciplinárna komisia fakulty - TU

čl. 8 Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty: Povinnosti študenta fakulty a disciplinárne opatrenia - TU

§ 72 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách: Disciplinárny priestupok - TU

 

Zasadnutie DK PrF TU v roku 2022 - "tu"

Zasadnutie DK PrF TU v roku 2021 - "tu"

Zasadnutie DK PrF TU v roku 2020 - "tu"