Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Záverečné a kvalifikačné práce

Formálne a obsahové náležitosti záverečnej práce (bakalárska, diplomová a dizertačná práca) a kvalifikačnej práce (rigorózna a habilitačná práca) upravuje Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 10/2009 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác.

Záverečná a kvalifikačná práca sa odovzdáva v tlačenej forme, zviazaná v pevnej väzbe a v elektronickej forme:

- bakalárska a diplomová práca: 2 ks tlačená forma v krúžkovej väzbe  a 1 ks elektronická forma,
- dizertačná práca: 4 ks tlačená forma v pevnej väzbe a 1 ks elektronická forma,
- rigorózna práca: 2 ks tlačená forma v krúžkovej väzbe a 1 ks elektronická forma.

Záverečné a kvalifikačné práce odovzdávané v elektronickej forme v PDF- formáte musia mať na CD nosiči ako aj na obale CD nosiča uvedené všetky údaje z titulného listu (možnosť použiť LightScribe). Elektronická forma záverečnej a kvalifikačnej práce nesmie byť šifrovaná.

Smernica č. 20/2021

Postup zasielania záverečnej práce a prístup do Evidencie záverečných prác TU v Trnave je dostupný na internetovej stránke Trnavskej univerzity v Trnave. (http://ezp.truni.sk/ezp).

Analytický list bakalárskej a diplomovej práce je potrebné odovzdať na študijné oddelenie, analytický list rigoróznej práce je potrebné odovzdať na referát pre doktorandské štúdium a rigorózne konanie, analytický list dizertačnej a habilitačnej práce na referát pre vedeckovýskumnú a edičnú činnosť.

 

Predpisy fakulty:

Usmernenie dekana PF TU č. 9/2021 - Harmonogram konzultácií, vypracovania a obhajoby záverečnej práce
Príloha č. 1 - Harmonogram konzultácií a vypracovania bakalárskej a diplomovej práce
Príloha č. 2 - Rámcový formulár posudku školiteľa a posudku oponenta záverečnej práce
Príloha č. 3 - Rámcový harmonogram zápisov tém záverečných prác a obhajob záverečných prác

Pokyn dekana PF TU č. 4/2021 - Priebeh konzultácií a postup vypracovania záverečných prác
Príloha - Harmonogram konzultácie a vypracovanie záverečnej práce