Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Akreditované študijné odbory

Prehľad priznaných práv
udeľovať príslušné akademické tituly
absolventom štúdia študijných programov v študijných odboroch

 

Stupeň vysokoškolského štúdia / udeľovaný akademický titul

Názov študijného programu

Forma štúdia

Štandardná dĺžka štúdia (vyjadrená v ak. rokoch)

Jazyk uskutočňo-
vania

Priznané práva

(časové obmedzenie)

1. Bc.

Právo

denná

3

slovenský,
anglický

bez časového obmedzenia

1. Bc.

Právo

externá

4

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

2. Mgr.

Právo

denná

2

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

2. Mgr.

Právo

externá

3

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

3. PhD.

Pracovné právo

denná

3

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

3. PhD.

Pracovné právo

externá

4

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

3. PhD.

Teória a dejiny štátu a práva

denná

3

slovenský, anglický

do 4. 6. 2019
(odňaté právo)

3. PhD.

Teória a dejiny štátu a práva

externá

4

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

3. PhD.

Trestné právo

denná

3

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

3. PhD.

Trestné právo

externá

4

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

3. PhD.

Ústavné právo

denná

3

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

3. PhD.

Ústavné právo

externá

4

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

3. PhD.

Občianske právo

denná

3

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

3. PhD.

Občianske právo

externá

4

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

 

Trnava 1. 9. 2019

Uvedené práva uskutočňovať študijné programy boli priznané rozhodnutím Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 30. 11. 2018 (ex offo  - vyznačenie zrušenia časového obmedzenia) a zo dňa 4. 6. 2019 (odňatie práva).

 

 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Prehľad priznaných práv

uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie

v odbore právo

 

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania

Udeľovaný

vedecko-pedagogický titul

Priznané práva

(časové obmedzenie)

Pracovné právo

docent, profesor

bez časového obmedzenia
(Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2019/11076:8-A1110 zo dňa 4. 7. 2019.)

Teória a dejiny štátu a práva

docent, profesor

bez časového obmedzenia
(Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2019/17108:35-A1110 zo dňa 16.12. 2019.)

Trestné právo

docent, profesor

bez časového obmedzenia
(Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2015-18755/47219:8-15A0 zo dňa 30.10.2015.)

Občianske právo

docent, profesor

bez časového obmedzenia
(Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2017/14234:5-15A0 zo dňa 6.11.2017.)

 

Trnava 17. 12. 2019