Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Akademický senát

Od vzniku Právnickej fakulty v Trnave sa venuje mimoriadna pozornosť samospráve fakulty ako súčasti verejnej vysokej školy. Na fakulte po celú dobu existencie pôsobí Akademický senát fakulty zložený z 15 členov, z toho 5 členov senátu sú študenti. Členov zamestnaneckej časti fakulty volia v priamych voľbách s tajným hlasovaním učitelia a výskumní pracovníci fakulty, členov študentskej časti, vrátane doktorandského štúdia, volia študenti fakulty. Funkčné obdobie senátu fakulty je štyri roky. Právnická fakulta má svoje zastúpenie v senáte Trnavskej univerzity, a tak sa výrazne podieľa na samosprávnom riadení tejto inštitúcie. Práca akademického senátu a jednotlivých členov senátu je orientovaná nielen na samotné zasadnutia tohto orgánu, ale aj na to, aby sa na jeho rozhodnutiach spolupodieľala celá akademická obec. Samotné zasadnutia senátu  fakulty sa konajú najmenej dva razy za akademický rok a sú verejné.

Do pôsobnosti senátu fakulty patrí schvaľovanie vnútorných predpisov na návrh dekana. Akademický senát fakulty volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje či schvaľuje návrhy rektora na odvolanie dekana, prípadne navrhuje rektorovi osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovanie nového dekana. Akademický senát fakulty vstupuje aj do ďalších dôležitých úloh fakulty. Schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov, členov vedeckej rady. Schvaľuje návrh rozpočtu fakulty a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty. Senát schvaľuje aj dlhodobé zámery vo vzdelávacej, výskumnej a inej činnosti fakulty, ako aj dôležité výročné správy o činnosti fakulty a jej hospodárení. Akademický senát venuje každoročne veľkú pozornosť prerokovaniu návrhu študijných programov a schváleniu ďalších podmienok prijatia na štúdium. Vyjadruje sa tiež k návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk fakulty.

V súčasnosti pôsobiaci senát bol zvolený vo voľbách, ktoré sa uskutočnili v októbri 2021 a funkčné obdobie jeho členiek a členov začalo plynúť dňa 13. októbra 2021. Funkčné obdobie senátu fakulty je v zmysle Štatútu fakulty dvojročné. 

Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave je možné kontaktovať prostredníctvom jeho orgánov na emailovej adrese senatpftu@truni.sk.