Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oddelenia a sekretariáty

Vedenie fakulty - tajomník

Ing. Soňa Halánová
sona.halanova@truni.sk
+421 335939603

 

Personálne oddelenie

Ing. Jana Bohdanová
jana.bohdanova@truni.sk
+421 335939611

 

Ekonomické oddelenie

Mgr. Kamila Kupkovičová
kamila.kupkovicova@truni.sk
+421 335939604

 

Oddelenie IS

Ing. František Hanušiak
frantisek.hanusiak@truni.sk
+421 335939650

 

Študijné oddelenie

Mgr. Andrea Mašková
andrea.maskova@truni.sk
Vedúca študijného oddelenia
+421 335939614

Ing. Miroslava Bošnáková
miroslava.bosnakova@truni.sk
+421 335939606

Ing. Zuzana Lukačovičová
zuzana.lukacovicova@truni.sk
+421 335939617

Oľga Sedláková
olga.sedlakova@truni.sk
+421 335939618

 

Oddelenie pre vedu a výskum

Daniela Brestovanská
daniela.brestovanska@truni.sk
+421 335939605

Martina Miškolciová
martina.miskolciova@truni.sk
+421 335939625

 

Knižnica:

Mgr. Zuzana Dudová
zuzana.dudova@truni.sk
+421 335939652

Viera Čambálová
viera.cambalova@truni.sk
Knihovník - kategorizácia EPCA
+421 335939655

 

Sekretariát dekana, katedier a ústavov

Mgr. Anna Kollárová
anna.kollarova@truni.sk
Dekanát a sekretariát ústavov a katedry Právnickej fakulty:

 • Katedra propedeutiky právnických predmetov
 • Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií
 • Ústav pre právne otázky náboženskej slobody

+421 335939601

Jarmila Hercegová
jarmila.hercegova@truni.sk
Sekretariát katedier Právnickej fakulty:

 • Katedra občianskeho a obchodného práva
 • Katedra teórie práva a ústavného práva
 • Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
 • Katedra dejín práva

+421 335939626

Katarína Cviková
katarina.cvikova@truni.sk
Sekretariát katedier Právnickej fakulty:

 • Katedra rímskeho a cirkevného práva
 • Katedra medzinárodného práva a európskeho práva
 • Katedra trestného práva a kriminológie
 • Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva

+421 335939612