Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy o termínoch

Oznámenie o konaní inauguračnej  prednášky  

 

Predsedníčka Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty oznamuje konanie inauguračnej prednášky v inauguračnom konaní:

 

Uchádzačka: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.    

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: občianske právo

Pracovisko uchádzačky: TU v Trnave, Právnická fakulta

Názov inauguračnej prednášky: Právo na splnenie v jadre systému záväzkového práva.

Termín a miesto konania:  11. 11. 2021 o 13.00 hod., TU Trnava, Právnická fakulta, Kollárova 10, Trnava

 

Inauguračná prednáška sa bude konať on-line v rámci on-line zasadnutia Vedeckej rady TU v Trnave, Právnickej fakulty prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Prihlasovací link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab17d46ecac91417ba37a68acc06ceff6%40thread.tacv2/1635799369913?context=%7b%22Tid%22%3a%225c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c%22%2c%22Oid%22%3a%2277a4d3c5-f77a-4a7c-8db0-e259c88e806f%22%7d

 

Trnava 28. 10. 2021

 

 

 

                                                               prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., v. r.

                                                         predsedníčka Vedeckej rady TU, Právnickej fakulty