Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry SPPZPaFP

Prihlasovanie na termíny skúšok - správne právo procesné

Milí študenti,

v systéme MAIS sú vypísané termíny postupových skúšok z predmetov

  • Správne právo procesné - SK (2. ročník - denná a externá forma štúdia)

  • Správne právo procesné - OSK (4. ročník - externá forma štúdia)

  • Seminár zo správneho práva procesného (2. ročník - denná a externá forma štúdia) 

Prihlasovanie na termíny skúšok sa uskutoční od 3. decembra 2021 od 17:00 hod. prostredníctvom systému MAIS.

Priestupkové právo

V súlade s čl. 19 ods. 9 Študijného poriadku prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. oznamujem študentom, ktorí sa nezúčastnili sústredenia 2. 10. 2021 z voliteľného predmetu Priestupkové právo, že majú právo absolvovať jeho priebežné hodnotenie v skúškovom období ZS akad. r. 2021/22 v nasledujúcich termínoch:

- 15. 12. 2021 (streda) - 16.00 hod.

- 7. 1. 2022 (piatok) - 16.00 hod.

- 15. 1. 2022 (sobota) - 9.00 hod.

- 21. 1. 2022 (piatok) - 16.00 hod.

- 29. 1. 2022 (sobota) - 9.00 hod.

- 4. 2. 2022 (piatok) - 16.00 hod.

Zapisovanie tém záverečných prác

Záverečné práce, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2021/2022 (obhajoba v akademickom roku 2022/2023)

 

Vážené študentky, vážení študenti,
na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva si môžete zapísať záverečnú prácu u nasledovných školiteľov:

 

Správne právo - I. opravný termín

Zoznam študentov /podľa čísla štúdia-študenta/ na I. opravný termín zo Správneho práva je zverejnený v systéme MAIS  /viditeľný po prihlásení sa do systému/

Termíny obhajob bakalárskych prác

Vážené študentky a vážení študenti,

termín obhajob bakalárskych prác je stanovený na 21.6. a 22.6.2021.

Rozpis obhajob s časovými údajmi je dostupný TU.

Témy ŠVOČ

Milé študentky, milí študenti,

zúčastnite sa Vedeckej študentskej konferencie s odborným príspevkom alebo vedeckou prácou ŠVOČ školenými na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva.

Môžete si vybrať z nasledovných tém:

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.