Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prihláška na rigoróznu skúšku

Písomnú prihlášku na rigoróznu skúšku podáva uchádzač dekanovi fakulty buď prostredníctvom poštovej prepravy alebo osobne prostredníctvom referátu rigorózneho konania (p. Daniela Brestovanská, Kollárova 10, Trnava, 1. poschodie, č. dverí 107a).

Formulár prihlášky je dostupný tu.

 

Uchádzač v prihláške okrem svojich osobných a iných vyžadovaných údajov uvedie:

  1. špecializáciu, ktorú si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky spolu s dvojicou študijných predmetov, priradených k príslušnej špecializácii,
  2. tému rigoróznej práce, ktorú si volí zo zoznamu tém vyhlásených predsedom rigoróznej komisie, alebo ktorú si navrhne v prihláške ako vlastnú tému mimo vyhlásených tém rigoróznych prác v súlade s postupom uvedeným v čl. 3 ods. 7 vyhlášky dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní.

 

K prihláške pripojí uchádzač nasledovné prílohy:

  1. úradne osvedčenú fotokópiu vysokoškolského diplomu o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v odbore právo; u absolventov ukončeného vysokoškolského štúdia druhého stupňa na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte postačuje fotokópia vysokoškolského diplomu,
  2. fotokópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, prípadne fotokópiu osvedčenia alebo vysvedčenia o štátnej skúške,
  3. úradne osvedčenú fotokópiu rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní príp. nostrifikačnú doložku, ak je uchádzač absolventom zahraničnej vysokej školy,
  4. úradne osvedčenú fotokópiu rodného listu,
  5. úradne osvedčenú fotokópiu listiny potvrdzujúcej zmenu priezviska (napr. sobášny list).      

 

Ak prihláška spĺňa všetky požadované náležitosti a predseda rigoróznej komisie odsúhlasil tému navrhnutú uchádzačom v prípade, ak si uchádzač nezvolil tému z tém vyhlásených predsedom rigoróznej komisie, dekan písomne oznámi uchádzačovi potvrdenie prijatia prihlášky v lehote spravidla 60 dní odo dňa jej doručenia.