Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Rigorózna skúška

Termín a miesto konania rigoróznej skúšky určuje predseda rigoróznej komisie priebežne s ohľadom na počet rigoróznych prác v danom odbore odporučených k obhajobe tak, aby sa rigorózna skúška konala spravidla najneskôr do štyroch mesiacov od odovzdania rigoróznej práce, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti.

Termín a miesto konania rigoróznej skúšky oznamuje predseda rigoróznej komisie uchádzačovi prostredníctvom referátu rigorózneho konania minimálne 30 kalendárnych dní pred dňom jej konania. 

Rigorózna skúška sa vykonáva pred rigoróznou komisiou, má ústnu formu a skladá sa z dvoch na seba bezprostredne nadväzujúcich častí:

  • z obhajoby rigoróznej práce, v rámci ktorej sa komplexne posúdi posudok oponenta rigoróznej práce, stanoviská a postoje členov rigoróznej komisie, ako aj stanoviská a postoje uchádzača k téme a k pripomienkam uvedeným v oponentskom posudku a zodpovedanie otázok, ktoré boli uchádzačovi položené v oponentskom posudku alebo členmi komisie a
  • zo skúšky z dvoch študijných predmetov zvolených uchádzačom v prihláške v rámci vybranej špecializácie, ktorou rigorózna komisia preveruje znalosti zo študijných predmetov, ktoré si uchádzač zvolil.

Priebeh rigoróznej skúšky a vyhlásenie výsledkov rigoróznej skúšky sú verejné.

              
Skúšobné otázky pre jednotlivé študijné predmety v rámci špecializácie

Teória práva

Rímské právo

Svetové dejiny

Právne dejiny Slovenska

Medzinárodné právo verejné

Európske právo

Ústavné právo

Správne právo

Finančné právo

Právo životného prostredia

Trestné právo

Občianske právo hmotné

Občianske právo procesné

Právo duševného vlastníctva

Medzinárodné právo súkromné

Obchodné právo

Pracovné právo

Právo sociálneho zabezpečenia

                
Pozn.: Skúšobné otázky na rigoróznu skúšku pre uchádzačov, ktorých rigorózne konanie začalo pred 15. 7. 2020 a ktorí v súlade s čl. 8 ods. 3 alebo 4 nepožiadali o vykonanie rigoróznej skúšky zo študijných predmetov podľa vyhlášky dekanky č. 1/2020 o rigoróznom konaní.