Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Otázky na štátne skúšky Katedry MPaEP

V zmysle Študijného poriadku Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave prijatom Akademickým senátom Trnavskej univerzity v Trnave dňa 16. apríla 2009 a účinným od 1. septembra 2009 sa magisterský študijný program (viď čl.2 ods.6). ukončuje štátnou skúškou. Študent má možnosť zvoliť si ako voliteľný predmet štátnej skúšky aj medzinárodné právo. Štátna skúška z predmetu medzinárodné právo pozostáva z troch oblasti práva a to:

Medzinárodného práva verejného
Európskeho práva
Medzinárodného práva súkromného