Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Dizertačná skúška

Súčasťou absolvovanie doktorandského študijného programu je aj dizertačná skúška. Podmienkou konania dizertačnej skúšky je dosiahnutie určeného počtu kreditov a splnenie predpísaných študijných povinností, povinností stanovených vedeckým programom a publikovanie dvoch vedeckých alebo odborných článkov.  Termín dizertačnej skúšky určuje študijný program doktoranda. Doktorand sa na dizertačnú skúšku prihlasuje písomne (prihláška na dizertačnú skúšku).

K prihláške doktorand predloží:

 1. profesijný životopis,
 2. fotokópie a zoznam publikovaných písomných prác a fotokópie a zoznam prípadných ohlasov na publikované práce,
 3. písomné tézy dizertačnej práce,
 4. písomné práce doktoranda, ktoré doktorand predloží v rámci písomnej časti dizertačnej skúšky,
 5. písomné vyjadrenie školiteľa.

Dizertačná skúška prebieha formou rozpravy o publikovaných prácach doktoranda, po ktorej nasleduje ústna skúška. Ústnou skúškou sa rozumie skúška z povinného predmetu a povinne voliteľného predmetu súvisiaceho s hlavným predmetom. 

 

Povinné a povinne voliteľné predmety dizertačnej skúšky

Študijný program 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva 

a)  Povinné predmety:

 1. Teória práva
 2. Dejiny štátu a práva
 3. Rímske právo

b)  Voliteľné predmety:

 1. Dejiny politického a právneho myslenia
 2. Ústavné právo Slovenskej republiky
 3. Aktuálne otázky občianskeho práva
 4. Medzinárodné právo
 5. Európske právo

 

Študijný program 3.4.3.  ústavné právo

a)  Povinné predmety:

 1. Ústavné právo

b)  Voliteľné predmety:

 1. Dejiny politického a právneho myslenia
 2. Európske právo
 3. Medzinárodné právo

 

Študijný program 3.4.6. pracovné právo

a)  Povinné predmety:

      1. Pracovné právo

b)  Voliteľné predmety:

 1. Aktuálne otázky občianskeho práva
 2. Obchodné právo
 3. Právo sociálneho zabezpečenia

                                                                

Študijný program 3.4.7. trestné právo

a)  Povinné predmety:

 1. Trestné hmotné a procesné právo

b)  Voliteľné predmety:

 1. Kriminalistika
 2. Kriminológia

 

Študijný program 3.4.11. občianske právo

a)  Povinné predmety:

      1. Občianske právo

b)  Voliteľné predmety:

 1. Civilné právo procesné
 2. Právnické osoby súkromného práva
 3. Súkromnoprávne vzťahy s cudzím prvkom