Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Tézy dizertačnej práce

 

Tézy dizertačnej práce sa odovzdávajú približne v polovici doktorandského štúdia, sú povinnou prílohou prihlášky na dizertačnú skúšku a ich obhajoba tvorí súčasť dizertačnej skúšky. V čase ich odovzdania sa predpokladá, že doktorand/ka má podrobne zmapovanú problematiku, o ktorej bude písať prácu. Diskusia o tézach dizertačnej práce má umožniť vedeckej obci formulovať výhrady, pripomienky či návrhy k zvolenému prístupu a samotnej téme doktoranda a v dobrej viere prispieť k spracovaniu kvalitnej dizertačnej práce. Rozprava o tézach dizertačnej práce môže slúžiť ako posledný priestor pre návrh zmeny témy (rozšírenia, zúženia či spresnenia).

Tézy dizertačnej práce sú posudzované oponentom, ktorého určí predseda Subodborovej pracovnej komisie pre doktorandské štúdium v príslušnom študijnom programe a ktorý vypracuje k tézam oponentský posudok.

Účelom téz dizertačnej práce je preukázať, že doktorand/ka má podrobný prehľad v matérii (súčasný stav diskurzu doma aj v zahraničí), ukončil/a fázu získavania poznatkov, že ovláda metódy právnych vied a má jasne vymedzený cieľ, resp. predmet práce s jasne formulovanými vedeckými otázkami či hypotézami. Pri rozprave o tézach sa komisia vyjadruje k tomu, či zvolený prístup doktoranda/ky k problému je vhodný, prípadne koriguje smer výskumu, vhodnosť zvoleného prístupu, rozsahu či štruktúry práce. 

 

Odporúčaný rozsah téz dizertačnej práce: 30 - 60 normostrán.

 

Odporúčaná štruktúra téz dizertačnej práce a jej vysvetlenie:

 

Odporúčaná štruktúra

Vysvetlenie

1. Vymedzenie vedeckých otázok, príp. stanovenie hypotéz

Cieľom tejto časti je jasne a stručne artikulovať problémy, ktoré budú riešené v dizertačnej práci. Prípadné formulovanie hypotéz umožní aj konfrontáciu so základným metodologickým postupom doktoranda/ky.

2. Popis skúmaného problému, vysvetlenie formulovanej otázky či hypotéz

Vedecké otázky či inak vymedzený skúmaný problém by mal byť podrobnejšie popísaný. Táto časť umožní diskutovať o tom, či zameranie práce nie je triviálne alebo inak nevhodné na spracovanie.

3. Prehľad súčasného stavu diskurzu o skúmanom probléme doma a v zahraničí

V tejto časti by mal byť popísaný stav diskurzu vo vzťahu ku skúmanej problematike. Malo by sa tým preukázať, že doktorand/ka sa dôkladne orientuje v problematike ale aj to, že ide o problematiku, ktorá nie je považovaná za akademicky dôkladne spracovanú a je hodná dizertačnej práce.

4. Ak je to potrebné, vysvetliť použitie osobitných metód, prístupov k riešeniu

Ak zamýšľa doktorand/ka využiť pri riešení osobitné metódy (napríklad empirický výskum, modelovanie a podobne), mal/a by uviesť, ako bude tieto metódy využívať a prečo by mali prispieť k riešeniu problematiky. Ak bude využívaná metóda komparácie, uviesť, prečo sa volia konkrétne právne poriadky a ako sa k porovnaniu pristúpi (samostatná kapitola alebo prierezovo). Cieľom tejto časti nemá byť elementárny a zjednodušený prehľad o základných metódach v spoločenských vedách.

5. Štruktúra dizertačnej práce

Formulovanie štruktúry práce má umožniť diskusiu o vhodnosti:

  • štruktúry a postupnosti krokov riešenia,
  • komplexnosti prístupu k danej problematike,
  • rozsahu spracovania jednotlivých problémov ale aj
  • očakávaného rozsahu práce.

Komisia by mala mať možnosť na tomto základe navrhnúť úpravu témy, zúženie či rozšírenie skúmanej problematiky.

6. Predbežne dosiahnuté výsledky / návrh vlastných čiastkových riešení

V tejto časti by mal byť načrtnutý jeden alebo niektoré z problémov, ktoré budú riešené v práci. Komisia by mala na tomto základe byť schopná posúdiť vhodnosť prístupu doktoranda/ky k čiastkovým otázkam, vhodnosť použitej metodológie a všetky obsahové a formálne nároky na prácu.

7. Indikatívny zoznam literatúry

Tézy dizertačnej práce musia preukazovať dôkladnú znalosť problematiky. Preto je potrebné uviesť zoznam literatúry. Táto časť nadväzuje na prehľad súčasného stavu diskurzu. Vychádza sa z toho, že literatúru, ktorú doktorand/ka uviedol/la, už má prečítanú.

 

Schválené Odborovou komisiou pre doktorandské štúdium dňa 1. 7. 2021