Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Profil Katedry PPaPSZ

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia zabezpečuje výučbu nasledujúcich učebných predmetov:

  • Pracovné právo
  • Medzinárodné a európske pracovné právo
  • Právo sociálneho zabezpečenia
  • Medzinárodné a európske právo sociálneho zabezpečenia
  • Labour Law
  • Sociálnoprávna ochrana študentov
  • Medicínske právo
  • Praktické štúdie z práva sociálneho zabezpečenia

Okrem  výučby povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov katedra ťažisko svojej  práce orientuje do základného výskumu.

Už od znovuobnovenia fakulty v roku 1998 každoročne rieši viac vedeckých projektov základného výskumu.  V predchádzajúcich rokoch boli členovia katedry zapojení aj do riešenia medzinárodných výskumných  projektov.

Takmer každoročne katedra organizuje medzinárodné vedecké konferencie, výsledky ktorých publikuje v recenzovaných zborníkoch.

Právnická fakulta TU v Trnave má v odbore pracovné právo oprávnenie na habilitačné konanie ako aj na vymenúvacie konanie „profesor“.

Výskumnú činnosť katedry v predchádzajúcich rokoch dokumentujú nižšie uvedené vedecké granty aj zahraničné výskumné projekty.

Vedecké projekty a granty riešené Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (aktualizované k 09/2018)