Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Profil Katedry PPP

Katedra propedeutiky právnických predmetov je organickou súčasťou štruktúry katedier Právnickej fakulty TU v Trnave a podieľa sa na komplexnej príprave študentov v študijnom odbore „Právo“. Jej poslaním je spolupôsobiť v rámci tejto prípravy na ich budúcu právnickú činnosť v oblastiach zasahujúcich do najrozmanitejších sfér spoločenských vzťahov. Katedra sa sústreďuje na oblasť spoločenskovedných predmetov, ktoré rozvíjajú schopnosti právnikov úspešne pracovať s ľuďmi a efektívne sa pohybovať vo sfére ekonomiky a právnych vzťahov. V súčasnosti katedra vyučuje nasledovné predmety: Sociálna psychológia pre právnikov, Právna rétorika, Diplomatický protokol. Veľmi zaujímavá je aj ponuka ekonomických predmetov vyučovaných v slovenskom jazyku: Všeobecná ekonomická teória, Ekonomika pre právnikov, Základy podnikového manažmentu, Základy personálneho manažmentu a Komunikácia v manažmente.

 

Katedra propedeutiky spolupracuje s Katedrou trestného práva a kriminológie zabezpečovaním výučby predmetov Forenzná psychológia, Kriminológia a Penológia. V rámci tohto vzťahu sa podieľa na kriminologických a trestnoprávnych výskumoch. Katedra propedeutiky bola v rokoch 2008 až 2010 riešiteľom grantu VEGA „Hospodárska kriminalita v Slovenskej republike“ a v súčasnosti sa podieľa s KTPaK na riešení grantu „Trestná zodpovednosť právnických osôb v SR“.

 

 

Predmety zabezpečované Katedrou propedeutiky tak podporujú nielen výučbu trestného práva, ale i ďalších právnych predmetov: Občianske právo hmotné, Správne právo hmotné, Finančné právo, Obchodné právo, Medzinárodné právo súkromné, Európske právo, Právo duševného vlastníctva a iné. Katedra propedeutiky zabezpečuje v spolupráci s KTPaK výučbu predmetu Introduction to the Criminology (Úvod do kriminológie). Ďalej KPPP pripravuje ponuku a zabezpečenie výučby predmetov v cudzom jazyku: Elements of Economics (Základy ekonómie) a Elements of Management (Základy manažmentu).