Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Profil Katedry TPaK

Katedra trestného práva a kriminológie je integrálnou súčasťou štruktúry katedier Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a podieľa sa na vzdelávaní a príprave študentov na ich budúce právnické povolanie. Členovia katedry zabezpečujú výučbu predmetov najmä z oblasti verejného práva, konkrétne trestného práva hmotného a trestného práva procesného, ale i niektorých súvisiacich vedných disciplín, ako napr. kriminológie, kriminalistiky či súdneho lekárstva. Okrem poskytovania teoretických vedomostí, ktoré sú základom odbornej profilácie budúcich absolventov, je cieľom katedry oboznámiť študentov aj s niektorými praktickými aspektmi trestného práva, predovšetkým s atribútmi trestného procesu, ktoré môžu získať v rámci predmetu „Dokazovanie v trestnom konaní“. Katedra trestného práva a kriminológie sa podieľa nielen na právnickom vzdelávaní študentov, ale snaží sa aj o to, aby si osvojili základné etické hodnoty, ktoré sú nevyhnutne späté s ich budúcim právnickým povolaním.

Členovia katedry sú významnými odborníkmi z oblasti trestného práva, ktorí sa pravidelne a aktívne zúčastňujú na medzinárodných vedeckých konferenciách organizovaných doma aj v zahraničí. Okrem toho sa podieľajú na riešení mnohých vedeckých projektov.