Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vedeckovýskumná činnosť Katedry TPaK

Členovia katedry sa aktuálne podieľajú na riešení mnohých domácich výskumných projektov a grantových úloh i medzinárodných výskumných projektov.

 

Aktuálne riešené projekty

1. APVV 19-0050: Trestnoprávna ochrana slobody

zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

Výstupy z projektu:

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v septembri 2021 ,,Ochrana základných ľudských práv prostriedkami trestného práva"

 

2. Vega č. 1/0162/21: Implementácia európskych nástrojov proti praniu špinavých peňazí a na konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti v podmienkach Slovenskej republiky

zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

 

Ukončené projekty

1. APVV 16-0106: Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach Slovenskej republiky

zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., doba riešenia: 7/2017 - 6/2021

Výstupy z projektu:

Zborník z konferencie ,,Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia"

Monografia ,,Drogové trestné činy"

Zborník z konferencie ,,Právna politika vo vzťahu k ochrane života a zdravia a na ňu nadväzujúca legislatíva"

 

2. APVV SK-0179-12: Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v podmienkach SR

zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., doba riešenia: 2013-2017

Výstupy z projektu:

Restoratívna justícia - monografia

 

3. VEGA č. 1/0082/18: Trestnoprávne aspekty boja proti terorizmu

zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Ing. Adrián jalč, PhD., doba riešenia 2018 - 2020

 

4. VEGA č. 1/0764/17: Informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnosti získavania informácií dôležitých pre trestné konanie

zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Miloš Deset PhD., doba riešenia 2017 – 2019

 

5. VEGA č. 1/0585/17: Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu

zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., doba riešenia 2017 – 2019

Výstupy z projektu:

Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu - zborník z konferencie

 

6. VEGA č. 1/0043/14: Revízia rozhodnutí v trestnom konaní

zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., doba riešenia 2014 – 2015

 

7. VEGA č. 1/0315/14: Harmonizácia trestného súdnictva nad mládežou v Európskej únii

zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., doba riešenia 2014 – 2015

Výstupy z projektu:

Trestné právo Európskej únie a jeho dopad na stíhanie mládeže

 

8. VEGA č. 1/0051/11: Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny poriadok SR

zástupca zodpovedného riešiteľa: doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD., doba riešenia: 2011-2013

 

9. VEGA č. 1/0056/08: Hospodárska kriminalita v Slovenskej republike

zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc., doba riešenia: 2008 – 2010

 

10. VEGA č. 1/0011/08: Garancie procesných práv v trestnom konaní v rámci Európskej únie

zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., doba riešenia 2008 – 2009

 

11. VEGA č. 1/3816/06: Dokazovanie v trestnom konaní

zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Pavel Baláž, CSc., doba riešenia: 2006 - 2008

 

Projekty na medzinárodnej úrovni

 

JUST/2010/JPEN/AG/1525 - Restorative Justice in Penal Matters in Europe

členka riešiteľského kolektívu: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., doba riešenia: 07/2011 – 06/2013

 

AGIS- JLS/2006/AGIS/168 - Juvenile Justice Systems in Europe- current situation, reform developments and good practices, sponsored by the European Commission, Justice and Home Affairs

členka riešiteľského kolektívu: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., doba riešenia: 2006 -2008

 

Iné projekty

 

ESF- 26110230051: Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní

spoluriešitelia projektu: doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD., doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., doba riešenia 2010- 2013