Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Profil Ústavu PONS

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, z hľadiska svojho tradičného poslania, dosiahnutého potenciálu i súčasnej preukázanej citlivosti na podstatné spoločenské otázky, priznala morálny záväzok zabezpečiť vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť zameranú na oblasť náboženskej slobody a právnych vzťahov medzi cirkvami a náboženskými spoločnosťami a štátmi a plní tento záväzok prostredníctvom špecializovaného pracoviska Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody.

Cieľom činnosti ústavu je tvorba a publikovanie výsledkov vedeckej práce v oblasti právnych aspektov náboženskej slobody, vrátane vnútroštátnych, medzinárodných a európskoprávnych úprav vzťahov medzi štátmi a cirkvami. Ústav vykonáva aj vzdelávaciu a výchovnú činnosť v uvedených vedeckých oblastiach. Ako akademické pracovisko poskytuje nezávislú bázu vedeckých informácií a ich prenos vedeckej a študentskej obci.