Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Záverečné práce Katedry TPaUP

Zapisovanie tém bakalárskych prác, ktoré budú obhajované v roku 2022/2023

 

Témy záverečných prác na KTPaÚP si bude možné vybrať v dvoch etapáchV prvej etape si bude môcť záujemca či záujemkyňa dohodnúť tému záverečnej práce s konkrétnym vyučujúcim alebo vyučujúcou, a to v období od 18. 10. 2021 do 5. 11. 2021. Dohodnúť tému záverečnej práce je možné s nasledujúcimi vyučujúcimi a nasledujúcim spôsobom:

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. – je možné dohodnúť si maximálne 3 témy bakalárskych prác a 2 témy diplomových prác, a to prostredníctvom emailu  , pomocou ktorého je možné dohodnúť si so školiteľom aj osobnú konzultáciu cez MS Teams. Školiteľ preferuje, aby mu záujemcovia či záujemkyne predstavili vlastnú tému, ktorú chcú spracovať, a to v podobe stručnej anotácie (500 – 600 znakov), v ktorej uvedú: i) výskumnú otázku, ktorú chcú v práci riešiť; ii) predbežnú odpoveď na túto otázku (hlavná téza/hypotéza práce); iii) predbežný stručný náčrt štruktúry práce (zoznam kapitol, resp. postupnosť vlastnej úvahy); iv) základné diela, resp. pramene, z ktorých chce autor či autorka pri písaní práce vychádzať. Školiteľ uprednostňuje tematické okruhy zamerané na problematiku demokracie, právneho štátu, prameňov práva, normativity, právnej argumentácie a výkladu práva. Pri výbere témy z príslušného tematického okruhu školiteľ odporúča zamerať sa na konkrétny a aktuálny spoločenský problém, napr. riziká trestania nenávistných prejavov, kolaps právneho štátu v Poľsku a Maďarsku, regulatívna funkcia ústavných zvyklostí v podmienkach SR, vyvodzovanie politickej zodpovednosti a slovenská parlamentná kultúra... V prípade prevyšujúceho záujmu školiteľ vyberie záujemcov či záujemkyne podľa kvality predloženej anotácie.

Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M. – je možné dohodnúť si maximálne 1 tému bakalárskej práce a dve témy diplomovej práce, a to prostredníctvom emailu lucia.berdisova@yahoo.com alebo interaktívnou konzultáciou po dohode. Študent či študentka v emaile alebo v príprave na konzultáciu špecifikuje tému práce, tézu, ktorú chce v práci obhajovať alebo vyvracať, prípadne výskumnú otázku, krátky abstrakt, a to, čo ho alebo ju k výberu témy inšpirovalo. Mohlo by to vyzerať napríklad takto:

Téma práce: Inštitúty priamej demokracie v Slovenskej republike

Téza: (budem ju obhajovať): Právna reguláciu inštitútov priamej demokracie v Slovenskej republike je nedostatočná a nevhodná.

Abstrakt: Práca sa zaoberá justifikáciou inštitútov priamej demokracie, najmä celoštátneho referenda. V historickom a komparatívnom pohľade odôvodňuje potrebu týchto inštitútov aj pre súčasnosť. Na pozadí identifikácie podstaty týchto inštitútov zisťuje, či slovenská právna úprava vyhovuje tejto potrebe. Cieľom práce je obhájiť tézu, že tomu tak nie je.

Inšpiračný zdroj: diskusie o referende na ochranu tradičnej rodiny a prečítala som si k tomu zatiaľ knihu Finley, M.: Antická a moderná demokracia.

Dr. Berdisová sa rozhodne o školení prác v čo najkratšom čase tak, aby bolo možné osloviť aj iných školiteľov alebo školiteľky. Predpoklad je, že k rozhodnutiu a oznámeniu o ne/školení práce dôjde do 20. októbra 2021 (streda). Vyberať si bude podľa kvality predložených textov alebo konzultácií a podľa miery, v akej sa lícujú s jej profesijnými záujmami – preferuje témy týkajúce sa ľudských práv, demokratickosti a právnosti štátu, súdnictva a ústavného súdnictva, a to skôr užšie vymedzené.

Mgr. Katarína Kuklová, PhD. je možné dohodnúť si maximálne 4 témy bakalárskych prác a 4 témy diplomových prác, a to prostredníctvom emailu . Školiteľka preferuje témy z oblasti ľudských práv, slobody prejavu, právomocí prezidenta, ľudskej dôstojnosti, diskriminácie a ústavného súdnictva. Študent/študentka pošle mailom stručnú anotáciu práce (do 600 znakov),ktorú by chcel/a konzultovať. Anotácia by mala obsahovať tému práce (v slovenskom a anglickom jazyku), výskumnú otázku, tézy/hypotézy práce (odpoveď na výskumnú otázku), približnú štruktúru práce (kapitoly resp. myšlienkovú reťaz práce) , zdroje/pramene a vlastná motivácia resp. inšpiračný zdroj k zvoleniu danej témy. Školiteľka oznámi v čo najkratšom čase, ktoré práce bude konzultovať. Rozhodujúcim kritériom výberu bude kvalita predloženej anotácie.

JUDr. Jakub Neumann, PhD. – je možné dohodnúť si maximálne 4 témy bakalárskych prác a 4 témy diplomových prác, a to prostredníctvom emailu neumann.jakub64@gmail.com alebo osobne na KTPaÚP v miestnosti č. 112 v čase zverejnen‎ých konzultačný‎ch hodín. Školiteľ preferuje úzko vymedzené témy t‎‎ýkajúce sa prezidenta republiky, demokracie, teórie ústavy, ľudských práv a právnej filozofie. Záujemca v prihláške uvedie názov práce a pripojí aj krátku anotáciu (500-600 znakov), v ktorej dielo a jeho tému v stručnosti predstaví a vyznačí základnú tézu záverečnej práce. Záujemca môže uviesť aj stručnú motiváciu, ktorá ho viedla k výberu zvolenej témy. Pri vyššom počte záujemcov bude rozhodujúcim kritériom práve kvalita predložen‎ých anotácií. 

Mgr. Adam Krajáč - je možné dohodnúť si maximálne 2 témy bakalárskych prác, a to prostredníctvom emailu adamkrajac@gmail.com, pomocou ktorého je možné dohodnúť si so školiteľom aj osobnú konzultáciu cez MS Teams. Školiteľ preferuje, aby mu záujemcovia či záujemkyne predstavili vlastnú tému, ktorú chcú spracovať, a to v podobe stručnej anotácie (500 – 600 znakov), v ktorej uvedú: i) výskumnú otázku, ktorú chcú v práci riešiť; ii) predbežnú odpoveď na túto otázku (hlavná téza/hypotéza práce); iii) predbežný stručný náčrt štruktúry práce (zoznam kapitol, resp. postupnosť vlastnej úvahy); iv) základné diela, resp. pramene, z ktorých chce autor či autorka pri písaní práce vychádzať. Školiteľ preferuje témy týkajúce sa právnej filozofie v otázkach právneho pozitivizmu a nonpozitivizmu, vzťahu medzi právom a morálkou, normativity a právnej argumentácie, prípadne inú tému po vzájomnej dohode. V prípade prevyšujúceho záujmu školiteľ vyberie záujemcov či záujemkyne podľa kvality predloženej anotácie.

Študenti, ktorí neprejavia záujem o dohodnutie témy, resp. ktorých práce nimi zvolení vyučujúci nemali kapacitu viesť, si budú zapisovať témy záverečných prác prostredníctvom systému MAIS v druhej etape prihlasovania, ktorá bude prebiehať od polovice decembra 2021 do polovice januára 2022.

...

Zoznam tém bakalárskych prác v akademickom roku 2021/2022 si môžete stiahnuť tu.

Zoznam tém bakalárskych prác v akademickom roku 2020/2021 si môžete stiahnuť tu.

Zoznam tém bakalárskych prác v akademickom roku 2019/2020 si môžete stiahnuť tu.

Zoznam tém bakalárskych prác v akademickom roku 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Zoznam tém bakalárskych prác v akademickom roku 2017/2018 je evidovaný v systéme MAIS.

Zoznam tém rigoróznych prác z predmetov Teória práva a Ústavné právo možno nájsť tu.

Zoznam tém dizertačných prác v odbore Teória a dejiny štátu a práva možno nájsť tu.

Zoznam tém dizertačných prác v odbore Ústavné právo možno nájsť tu.