Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Profil Katedry SPPZPaFP

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva je súčasťou vnútornej štruktúry Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty. Aktívne prispieva k odbornej príprave a vzdelávaniu študentov v rámci bakalárskeho stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore právo. V procese výučby zabezpečuje viacero študijných predmetov, ktoré napomáhajú študentom rozvíjať vedomosti a poznatky nadobudnuté počas prvých troch rokov štúdia na fakulte.

V rámci predmetov správneho práva majú študenti možnosť oboznámiť sa so základnými aspektmi výstavby a fungovania verejnej správy. V štyroch semestroch výučby sú študentom poskytnuté poznatky z oblasti správneho práva hmotného a správneho práva procesného. Problematika hmotného práva je cieľavedome dopĺňaná poznatkami o postupoch prebiehajúcich vo verejnej správe. Záujem uvedených predmetov je tak predovšetkým nasmerovaný na organizáciu verejnej správy, subjekty správneho práva a subjekty verejnej správy, správne akty, ale aj na zodpovednosť vo verejnej správe. Matéria správneho práva procesného sa sústreďuje na úpravu rozhodovania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy.

Vzťahy vznikajúce v súvislosti so sústreďovaním peňažných prostriedkov do štátnych a iných verejných peňažných rozpočtov, ich prerozdeľovaním a používaním na finančné zabezpečenie verejných potrieb a funkcií štátu, obcí a iných verejnoprávnych subjektov tvoria základné charakteristiky  predmetov finančného práva.

V rámci súborných seminárov zo správneho práva sa pedagógovia katedry zameriavajú na rekapituláciu kľúčových tém z oblasti správneho práva hmotného a správneho práva procesného. Výber tém je podmienený predovšetkým aktuálnymi legislatívnymi zmenami v platnej právnej úprave a má zabezpečiť rekapituláciu nadobudnutých vedomostí pred absolvovaním štátnej skúšky z predmetu správne právo.

Absolvovanie spomenutých predmetov v rámci študijného programu je povinné. Okrem toho však majú študenti možnosť rozšírenia svojich vedomostí o obsah slovenskej právnej úpravy starostlivosti o životné prostredie. Predmet právo životného prostredia je určený študentom, ktorí majú záujem po ukončení štúdia poskytovať právne poradenstvo tretiemu sektoru, veľkým priemyselným podnikom, podnikateľom, špecializovať sa na ochranu spotrebiteľa alebo pôsobiť vo verejnej správe.

Oboznámiť študentov s právnymi princípmi komunitárneho práva životného prostredia a s požiadavkami právnej úpravy Európskej únie v ochrane životného prostredia, ktorá je veľmi úzko spätá s podnikaním si kladie za cieľ voliteľný predmet EC Environmental Law.

Metódu e-learningu využíva katedra pri výučbe predmetu Správne právo hmotné III .  Cieľom kurzu je interaktívnou formou oboznámiť študentov, ktorí už majú znalosti zo správneho práva hmotného a procesného, s právnou úpravou činností jednotlivých oblastí verejnej správy. Predmet sa realizuje dištančnou metódou, ktorá nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí. Výnimku tvorí úvodné prezenčné stretnutie s učiteľom, tzv. tutoriál a záverečná skúška. Tento povinne voliteľný predmet je určený záujemcom o riadené aktívne sebavzdelávanie, ktorí majú prístup na internet a email a zaujíma ich práca s webom.

Okrem pedagogickej činnosti vyvíja katedra viacero aktivít v oblasti vedy a výskumu, vyjadrených predovšetkým vo vedeckých projektoch VEGA. V roku 2008 bola  katedra úspešným organizátorom vedeckej konferencie Rada Európy a ochrana životného prostredia. Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú na vedeckých podujatiach organizovaných na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku. Sú pravidelnými prispievateľmi v odborných právnických periodikách, ale aj autormi viacerých monografií.