Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Záverečné práce Katedry SPPZPaFP

Záverečné práce, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2021/2022 (obhajoba v akademickom roku 2022/2023)

 

Vážené študentky, vážení študenti,
na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva si môžete zapísať záverečnú prácu u nasledovných školiteľov:

 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.

 • 4 bakalárske práce
 • 4 diplomové práce
 
Témy záverečných prác si študenti zapisujú cez MAIS
 • bakalárske práce od 16.12.2021 do 11.1.2022
 • diplomové práce od 14.12.2021 do 11.1.2022

 

Témy bakalárskych prác

 

1) Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu (Offenses against civic cohabitation)
Popis: Hmotnoprávne aspekty zodpovednosti za priestupky, skutkové podstaty priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu upravené v zákone SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
Ciele: Analyzovať právnu úpravu skutkových podstát priestupkov, súdnu judikatúru vo veciach priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, porovnať právnu úpravu na Slovensku a v ďalších členských štátoch EÚ, navrhnúť námety de lege ferenda.
Description: Material legal aspects of the liability for offenses, specific features of offenses bodies against civil cohabitation regulated by the Act of the Slovak National Council No. 372/1990 Coll. on offenses.
Goals: To analyze the valid legal regulation, judicial case law in matters of offenses against civil cohabitation, to compare the legal regulation in Slovakia and in other EU states, to propose de lege ferenda topics.
 
2) Priestupky na úseku práva na prístup k informáciám (Offences against the right of access to information)
Popis: Hmotnoprávne aspekty zodpovednosti za priestupky, skutkové podstaty priestupkov na úseku práva na prístup k informáciám upravené v zákone SNR č. 372/1990 Zb. a v zákone č. 211/2000 Z. z.
Ciele: Analyzovať právnu úpravu skutkových podstát priestupkov, súdnu judikatúru vo veciach priestupkov na úseku práva na informácie, porovnať právnu úpravu na Slovensku a v ďalších členských štátoch EÚ, navrhnúť námety de lege ferenda.
Description: Material legal aspects of the liability for offences, specific features of offence bodies in the area of the right of access to information regulated by the Act of the Slovak National Council No. 372/1990 Coll. on offences and in Act No. 211/2000 Coll.
Goals: To analyze the valid legal regulation, judicial case law in matters of offenses in the area of the right of access to information, to compare the legal regulation in Slovakia and in other EU states, to propose de lege ferenda topics.
 
3) Registrácia občianskych združení (Registration of civic associations)
Popis: Verejnoprávne aspekty konania o registrácii občianskych združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Procesnoprávne princípy v konaní o registrácii. Procesnoprávne záruky registrácie občianskeho združenia.
Ciele: Analyzovať právnu úpravu konania o registrácii, súdnu judikatúru, porovnať právnu úpravu na Slovensku a v ďalších členských štátoch EÚ, navrhnúť námety de lege ferenda.
Description: Public aspects on the registration procedure of the civic associations according to the Act No. 83/1990 Coll. on the association of citizens. Procedural principles in registration procedure. Procedural law guarantees of civic association registration.
Goals: To analyze the valid legal regulation, judicial case law, to compare the legal regulation in Slovakia and in other EU states, to propose de lege ferenda topics.
 
4) Registrácia politických strán a politických hnutí (Registration of political parties and political movements)
Popis: Verejnoprávne aspekty konania o registrácii politických strán a politických hnutí
podľa zákona č. 85/2005 Zb. o politických stranách a politických hnutiach. Postup pri odmietnutí registrácie.
Ciele: Analyzovať právnu úpravu konania o registrácii, súdnu judikatúru, porovnať právnu úpravu na Slovensku a v ďalších členských štátoch EÚ, navrhnúť námety de lege ferenda.
Description: Public aspects on the registration procedure of the political parties and political movements according to the Act No. 85/2005 Coll. on the political parties and political movements. Procedure in the case of refusing registration.
Goals: To analyze the valid legal regulation, judicial case law, to compare the legal regulation in Slovakia and in other EU states, to propose de lege ferenda topics.
 
Témy diplomových prác

 

1) Objasňovanie priestupkov (Offence investigation)
Popis: Procesnoprávne aspekty postupu orgánov objasňujúcich priestupky podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. Objasňovanie ako prvé štádium konania o priestupkoch. Právna povaha a cieľ objasňovania.  Právomoc, procesné práva a povinnosti subjektov.
Ciele: Analyzovať platnú právnu úpravu, ciele, procesnoprávne postavenie subjektov,  navrhnúť námety de lege ferenda.
Description: Procedural aspects on the procedure of the authorities clarifying offences according to the Act of the Slovak National Council No. 372/1990 Coll. Clarifying as the first etap of the offences procedure. Legal nature and purpose of the clarification procedure. Powers, procedural rights and obligations of subjects.
Goals: To analyze the valid legal regulation, objectives, procedural status of the subjects, to propose topics de lege ferenda.
 
2) Návrhové priestupky (Proposal offenses)
Popis: Priestupky prejednávané na návrh navrhovateľa podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. Procesnoprávne aspekty podávania návrhov na prejednanie priestupku. Procesnoprávne postavenie navrhovateľa v konaní o priestupku.
Ciele: Analyzovať platnú právnu úpravu, ciele, procesnoprávne postavenie subjektov,  navrhnúť námety de lege ferenda.
Description: Offences decisioned on the basis of the claimer's proposal according to the Act of the Slovak National Council No. 372/1990 Coll. Procedural legal aspects of lodging the proposal claims regarding the offenses. Procedural status of the claimer in offence procedure.
Goals: To analyze the valid legal regulation, objectives, procedural status of subjects, to propose topics de lege ferenda.
 
3) Náhrada škody v konaní o priestupku (Damage compensation and offense procedure)
Popis: Právomoc správneho orgánu rozhodnúť o náhrade škody podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. Poškodený ako účastník konania. Procesné práva a povinnosti poškodeného v konaní o priestupkoch.
Ciele: Analyzovať platnú právnu úpravu, ciele, procesnoprávne postavenie poškodeného,  navrhnúť námety de lege ferenda.
Description: The power of the administrative authority to decide on compensation for damage under the Act of the Slovak National Council No. 372/1990 Coll. Injured person as a party of the procedure. Procedural rights and obligations of the injured person in the offence procedure.
Goals: To analyze the valid legal regulation, objectives, procedural status of injured person, to propose topics de lege ferenda.
 
4) Procesné práva obvineného v konaní o priestupku (Procedural rights of the accused person in offense procedure)
Popis: Procesné práva obvineného v trestnom konaní podľa Ústavy Slovenskej republiky a podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd aplikované v konaní o priestupkoch.
Ciele: Analyzovať platnú právnu úpravu, ciele, procesnoprávne postavenie obvineného z priestupku, vyhodnotiť súlad úpravy zákona SNR č. 372/1990 Zb. s ústavou a medzinárodnou zmluvou, analyzovať súdne rozhodnutia.
Description: Procedural rights of the accused person in criminal proceedings under the Constitution of the Slovak Republic and the Convention for the Protection of Human Rights and Freedoms and their application in offence procedure.
Goals: To analyze the valid legal regulation, goals, procedural status of the  offense accused person, to evaluate the compliance of the regulation of the Act of the Slovak National Council No. 372/1990 Coll. with the constitution and the international treaty, to analyze court decisions.
 

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

 • 4 bakalárske práce
 • 4 diplomové práce
 
Tému záverečnej práce (1 bakalárska práca a 1 diplomová práca) si je možné dohodnúť online cez MS Teams (prosím, vopred sa ohlásiť) do 5. novembra 2021.
Zameranie: právo životného prostredia
Témy ostatných záverečných prác (3 bakalárske práce a 3 diplomové práce) sa zapisujú cez MAIS.

 

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

 • 4 bakalárske práce
 • 4 diplomové práce

 

Tému záverečnej práce  si je možné dohodnúť online cez MS Teams (prosím, vopred sa ohlásiť) do 5. novembra 2021.
Zameranie bakalárskych prác: správne právo
Zameranie diplomových prác: správne právo, daňové právo

 

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

 • 4 bakalárske práce
 • 4 diplomové práce
 
Tému záverečnej práce si je možné dohodnúť prostredníctvom e-mailu: samuel.rybnikar@truni.sk alebo online cez MS Teams do 5. novembra 2021.
Zameranie: správne právo procesné, správne súdnictvo, stavebné právo verejné

 

Mgr. Katarína Kremser, PhD.

 • 2 bakalárske práce
 • 3 diplomové práce
 
Tému záverečnej práce si je možné dohodnúť prostredníctvom e-mailu: prochazkovakatka@gmail.com do 5. novembra 2021.
Zameranie: územná samospráva

 

Mgr. Petra Janeková

 • 3 bakalárske práce
 • 2 diplomové práce

 

Tému záverečnej práce si je možné dohodnúť prostredníctvom e-mailu: janekova.petra.jp@gmail.com alebo online cez MS Teams (prosím, vopred sa ohlásiť) do 5. novembra 2021.
Zameranie: správne právo procesné, správne súdnictvo
Je možné dohodnúť si aj tému navrhnutú študentom - v takom prípade je potrebné vyučujúcej predstaviť krátku anotáciu k téme počas konzultácie.

 

Témy bakalárskych prác
1. Konanie o proteste prokurátora (Protesting Prosecutor Protest)
Práca sa bude venovať analýze konania o proteste prokurátora ako jedného z právnych prostriedkov dozoru, ktorým prokurátor disponuje. Bude potrebné zamerať sa na protest proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy, protest proti opatreniu so všeobecnými účinkami, protest proti uzneseniam orgánov územnej samosprávy a protest proti všeobecne záväznému právnemu predpisu. Cieľom práce je analyzovať platnú právnu úpravu, overiť efektivitu prostriedku, a to aj vo vzťahu k správnemu súdnictvu a navrhnúť zmeny de lege ferenda.
The thesis will be devoted to analyzing the prosecutor protest procedure as one of the supervisory legal means to which the prosecutor has. It will be necessary to focus on protest against the decision of the public administration authority or public administration authority, protest against the general effects, protest against resolution authorities of territorial self-government and protest against generally binding legal regulation. The aim of the thesis is to analyze a valid legislation, to verify the effectiveness of the composition, even in relation to the right judiciary and propose changes de lege ferenda.
 
2. Teoretické a praktické aspekty vybraných základných pravidiel správneho konania (Theoretical and practical aspects of selected basic rules of administrative procedure)
Autor/ka práce sa v práci zameria na vybrané pravidlá správneho konania, pričom bude potrebné analyzovať  stav de lege lata, ich zakotvenie v správnom poriadku a v ústavnom poriadku Slovenskej republiky a zaoberať sa ich praktickým použitím v jednotlivých štádiách správneho konania. Cieľom práce je analýza aktuálnej právnej úpravy a vhodnosť aplikácie základných pravidiel správneho konania.
The author will focus on the selected rules for the right proceedings, with the status of de lege lata, their anchoring in the Administrative Order and the constitutional procedure of the Slovak Republic and to address their practical use at individual stages of the administrative proceedings. The aim of the thesis is to analyze the current legislation and the appropriateness of the application of the basic rules of the administrative procedure.