Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vyučované predmety Katedry SPPZPaFP

Povinné predmety

Správne právo hmotné I.
Osnova prednášok- ZS 2020/2021
Podmienky hodnotenia
Správne právo hmotné II.
Osnova prednášok
Správne právo procesné - Správne konanie
informácie o výučbe sú zverejnené v MOODLE
Správne právo procesné - Osobitné správne konania
informácie o výučbe sú zverejnené v MOODLE
Finančné pravo I
Osnova prednášok
Podmienky hodnotenia
Finančné právo II 
Osnova prednášok - LS 2020/2021
Podmienky hodnotenia - LS 2020/2021

Povinne voliteľné predmety

Správne právo hmotné OSS

Osnova prednášok a podmienky hodnotenia

Postup pri vypracovaní prípadových štúdií

Právo životného prostredia
Osnova prednášok a podmienky hodnotenia

Výberové predmety

Daňové právo a účtovníctvo pre podnikateľov
sylaby predmetu
Environmentálne práva a starostlivosť o prírodné zdroje
sylaby predmetu
Potravinové právo
informácie o výučbe sú zverejnené v MOODLE

Seminár zo správneho práva procesného
informácie o výučbe sú zverejnené v MOODLE

Výberové predmety vyučované v anglickom jazyku

EU Environmental Law
sylaby predmetu
Sports Law
informácie o výučbe sú zverejnené v MOODLE

Právne kliniky

Klinika spravodajských služieb
Osnova predmetu a podmienky hodnotenia
sylaby predmetu
Klinika výkonu súdnictva a správy súdov
sylaby predmetu
Klinika daňového práva a účtovníctva pre podnikateľov
sylaby predmetu