Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Profil Katedry OaOP

Katedra občianskeho a obchodného práva zabezpečuje výučbu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v slovenskom, nemeckom, anglickom a v španielskom jazyku. Členovia katedry aktívne participujú na príprave učebníc a iných pomôcok pre prípravu študentov.

Okrem výučby orientuje katedra ťažisko svojej práce aj do základného výskumu.

Katedra každoročne rieši viac vedeckých projektov na národnej aj nadnárodnej úrovnii. Jej členovia sa aktívne zapájajú do medzinárodnej vedeckej spolupráce a výskumu (SGECC, ELIA, SECOLA) a zahraničnej prednáškovej činnosti. Členovia katedry pravidelne publikujú výsledky svojho vedeckého výskumu v odborných domácich a zahraničných periodikách (bližšie pozri vedecká činnosť katedry).

 

Katedra zabezpečuje službu študentom v rámci Centra podpory študentov Trnavskej univerzity: http://www.truni.sk/sk/pravne-poradenstvo.