Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Obsahové zameranie dizertačnej skúšky (okruhy tém)

Predmet Právnické osoby súkromného práva

1. Právnické osoby súkromného práva a verejného práva.
2. Teórie právnických osôb.
3. Subjektivita právnických osôb súkromného práva.
4. Tvorba a prejav vôle právnických osôb súkromného práva.
5. Zakladanie a vznik právnických osôb súkromného práva, vady zakladateľských úkonov.
6. Aplikácia inštitútov všeobecného súkromného práva, obligačného práva a vylúčenie ich aplikácie v práve právnických osôb. 
7. Postavenie obligatórnych a fakultatívnych orgánov právnických osôb.
8. Zodpovednosť orgánov právnických osôb súkromného práva.
9. Právnické osoby ako združenia osôb a združenia majetku, korporácie a fundácie.
10. Vzťah všeobecnej úpravy právnických osôb a úpravy osobitných foriem právnických osôb.
11. Právna ochrana osôb zúčastnených na právnickej osobe

 

Predmet Súkromnoprávne vzťahy s cudzím prvkom 

1. Rozdiely medzi súkromnoprávnymi vzťahmi s cudzím prvkom a bez neho (doktrinálny pohľad).
2. Heteronómne a autonómne regulačné mechanizmy súkromnoprávneho vzťahu s cudzím prvkom.
3. Heteronómne a autonómne odstraňovanie rizík spojených s existenciou súkromnoprávneho vzťahu s cudzím prvkom.
4. Zmluvné odstraňovanie rizík spojených so súkromnoprávnym vzťahom s cudzím prvkom.
5. Osobitosti pri výklade právnych noriem a subsumpcií v rámci aplikácie práva v prípadoch súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom.
6. Zohľadňovanie cudzieho prvku pri interpretácii právnych úkonov.
7. Verejnomocenská realizácia súkromnoprávneho vzťahu s cudzím prvkom.

 

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC - dostupné tu