Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vyučované predmety Katedry OaOP

Úvod do štúdia práva

informačný list dostupný v MAISe

sylaby

 

Základy právnického vzdelávania

informačný list dostupný v MAISe

harmonogram výučby

 

OPH I / všeobecná časť 

Informačný list dostupný v MAISe

program prednášok

otázky na skúšku

 

Rodinné právo (XN-RP)

harmonogram výučby a okruhy skúšky

 

Občianske právo hmotné I - starý študijný program

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu, podmienky hodnotenia

otázky na ústnu skúšku

 

Občianske právo hmotné II - starý študijný program

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu

otázky na skúšku

 

Občianske právo hmotné II - nový študijný program

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu

podmienky hodnotenia

 

Občianske právo hmotné III - nový študijný program

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu

otázky na skúšku

 

Občianske právo hmotné IV - nový študijný program

sylabus predmetu

podmienky hodnotenia

 

Obchodné právo I

informačný list dostupný v MAISe

program prednášok

podmienky hodnotenia 

okruh otázok

 

Obchodné právo II - nový študijný program

otázky na skúšku

 

Obchodné právo II - starý študijný program 

informačný list dostupný v MAISe

program prednášok

podmienky hodnotenia 

otázky na skúšku

 

Občianske právo procesné I

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu

podmienky hodnotenia

 

Občianske právo procesné II

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu

podmienky hodnotenia 

otázky na skúšku

 

Súborný seminár z občianskeho práva a aplikačná prax

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu

podmienky hodnotenia

 

Zmluvné právo

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu

podmienky hodnotenia a okruh otázok

Bližšie informácie v systéme Moodle.

 

Podnikateľské právo

sylabus predmetu

okruh otázok

 

Ochrana spotrebiteľa v slovenskom a európskom súkromnom práve

informačný list dostupný v MAISe

podmienky hodnotenia: aktívna účasť na seminároch, spracovaná prípadová štúdia z vybranej problematiky ochrany spotrebiteľa, písomná práca na záver semestra 

 

Konkurz a reštrukturalizácia

informačný list dostupný v MAISe

sylaby

 

Prípadové štúdie z obchodného práva

informačný list dostupný v MAISe

zadanie na 03.10.2017

podmienky hodnotenia

sylabus

 

Prípadové štúdie z civilného procesu

informačný list dostupný v MAISe

sylabus

podmienky hodnotenia

 

Prípadové štúdie z rodinného práva

podmienky hodnotenia

 

Bytové právo

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu a podmienky hodnotenia

 

Centrum právnej pomoci - právna klinika občianskeho práva

informačný list dostupný v MAISe

 

Centrum právnej pomoci - právna klinika rodinného práva

informačný list dostupný v MAISe

 

Právna klinika pre občanov mesta Trnava

harmonogram, podmienky hodnotenia

príklady prípadov

Študenti budú o priebehu kliniky bližšie kontaktovaní vyučujúcim dr. Maslákom na ich e-mailové adresy pre začiatkom zimného semestra 2021/2022.

 

Klinika obchodného práva

informačný list dostupný v MAISe

sylabus

podmienky hodnotenia

 

Introducción al Derecho Procesal Civil eslovaco

sylabus a podmienky hodnotenia

 

European Contract Law

course syllabus

case study exams