Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Záverečné práce Katedry OaOP

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC - dostupné tu

19.11.2021: Zoznam dohodnutých a voľných tém záverečných prác, ktoré budú obhajované v AR 2022/2023, dostupné tu: http://iuridica.truni.sk/kategoria/oznamy-katedry-oaop

19.4.2021: Zoznam obhajob diplomových práv na Katedre občianskeho a obchodného práva v AR 2020/2021, dostupný tu.

10.12.2020: Zoznam dohodnutých tém diplomových prác, ktoré budú obhajované v AR 2021/2022, dostupný tu.

Zoznam neobsadených tém diplomových prác, ktoré budú obhajované v AR 2021/2022, dostupný tu.

13.11.2020: Dohodnutie si tém záverečných prác, ktoré budú obhajované v AR 2021/2022 - v prípade záujmu o dohodnutie si témy diplomovej práce môžete príslušného vyučujúceho kontaktovať e-mailom alebo počas online konzultačných hodín prostredníctvom MS Teams. Tému diplomovej práce si je možné dohodnúť (v termíne od 16.11. do 4.12.) s nasledujúcimi vyučujúcimi:  

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. – 6 diplomových prác (oblasť zamerania - zmluvné právo, cestovný ruch, ochrana spotrebiteľa, zastúpenie)

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M. – 5 diplomových prác (oblasť zamerania - rekodifikácia práva obchodných spoločností - konkrétne oblasti, obchodné záväzky - skôr s akcentom na atypické zmluvy alebo na určité výseky, napríklad zodpovednosť za vady)

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. – 6 diplomových prác (oblasť zamerania - právo obchodných spoločností, právo kapitálového trhu, konkurzné právo, súťažné právo)

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. – 4 diplomových prác (oblasť zamerania – zodpovednosť za škodu)

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. LL.M – 6 diplomových prác

JUDr. Katarína Gešková, PhD. – 6 diplomových prác

JUDr. Marek Maslák, PhD. – 6 diplomových prác (oblasť zamerania – civilné sporové konanie, alternatívne riešenie sporov, pozemkové právo)

Mgr. Peter Mészáros, PhD. – 4 diplomových prác (oblasť zamerania – obchodné právo, občianske právo, rodinné právo)

Mgr. Jozef Štefanko, PhD. LL.M. – 6 diplomových prác

JUDr. Milan Hlušák, PhD. – 6 diplomových prác (oblasť zamerania - všeobecná časť občianskeho práva s akcentom na problematiku premlčania a právnych úkonov: premlčanie, právny úkon, prejav vôle, neplatnosť, zdanlivosť právnych úkonov)

JUDr. Jozef Zámožík, PhD. – 6 diplomových prác (témy prác, pri ktorých bude školiteľom dr. Zámožík, budú vypísané a budú sa zapisovať cez systém MAIS, individuálne si teda študenti nemôžu dohodnúť tému s dr. Zámožíkom)

 

 

13.3.2020: Zoznam študentov a konkrétne časy obhajob diplomových prác na našej katedre v akademickom roku 2019/2020 možno nájsť tu.

19.12.2019: Zoznam dohodnutých a voľných tém diplomových prác na katedre na rok 2020/2021 dostupný tu

14.11.2019: V prípade záujmu o dohodnutie si témy diplomovej práce môžete príslušného vyučujúceho kontaktovať e-mailom alebo počas konzultačných hodín. S príslušným vyučujúcim si je možné dohodnúť konkrétnu tému z oblasti, ktorú vyučuje (u dr. Masláka je možné dohodnúť sa aj na témach z oblasti pozemkového práva). Tému diplomovej práce si je možné dohodnúť (v termíne od 18.11. do 6.12.) s nasledujúcimi vyučujúcimi:  

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. – 7 diplomových prác

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M. – 7 diplomových prác

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. – 7 diplomových prác

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. – 7 diplomových prác

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. LL.M – 7 diplomových prác

JUDr. Katarína Gešková, PhD. – 7 diplomových prác

JUDr. Marek Maslák, PhD. – 7 diplomových prác

Mgr. Peter Mészáros, PhD. – 7 diplomových prác

Mgr. Jozef Štefanko, PhD. LL.M. – 7 diplomových prác

17.04.2019: opravný termín obhajob diplomových prác na našej katedre z obchodného práva bude dňa 02.07.2019 o 09:00 hod. v m. č. 319.

17.04.2019: opravný termín obhajob diplomových prác na našej katedre z občianskeho práva bude dňa 26.06.2019 o 09:00 hod. v m. č. 314.

13.03.2019: harmonogram obhajob diplomových prác na našej katedre (t. j. OPH, OPP, OP, RP) a z PDV dostupný tu.

11.02.2019: obhajoby diplomových prác z Obchodného práva sa budú konať dňa 25.03.2019 od 9:00 v miestnosti c. 319.

04.01.2019: témy pre dohodnuté a neobsadené diplomové práce tu.

30.11.2018: možnosť dohodnutie témy diplomových prác: študenti si v prípade záujmu môžu dohodnúť s vyučujúcimi našej katedry (doc. Jurčová, doc. Csach, doc. Novotná, doc. Žitňanská, dr. Nevolná, dr. Dobrovodský, dr. Štefanko, dr. Mészáros, dr. Gešková, dr. Maslák) tému diplomovej práce, pričom všetci naši uvedení členovia majú možnosť byť školiteľmi pre 7 prác. Témy diplomových prác, ktoré je možné si dohodnúť, by mali korešpondovať u jednotlivých pedagógov s predmetmi, ktoré vyučujú, s výnimkou:

- doc. Žitňanská - právo obchodných spoločností a konkurzné právo hmotné,

- doc. Jurčová - predkladaný Návrh zákona a Dôvodovú správu k navrhovanej novele Občianskeho zákonníka označované MS SR ako prvá etapa rekodifikácie Občianskeho zákonníka dostupné na https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Aktuality-obcianskeho-za... . Všetky témy by sa mali v rámci danej etapy ťažiskovo zamerať na riešenie otázky, či navrhované zmeny (na základe komparácie súčasnej a navrhovanej novej úpravy zodpovedajú požiadavkám doby, námety ma zamyslenie ako: Prvá etapa rekodifikácie Občianskeho zákonníka a ochrana spotrebiteľa. Prvá etapa rekodifikácie Občianskeho zákonníka a zmena záväzkov. Prvá etapa rekodifikácie Občianskeho zákonníka a nájom. Prvá etapa rekodifikácie Občianskeho zákonníka a úvahy o zrušení dualizmu záväzkového práva. Scudzovacie zmluvy podľa prvej etapy rekodifikácie Občianskeho zákonníka. Jednotná zmluva o dielo a prvá etapa rekodifikácie Občianskeho zákonníka. Príkazná zmluva v prvej etape rekodifikácie Občianskeho zákonníka. Všeobecná časť záväzkového práva v prvej etapa rekodifikácie Občianskeho zákonníka. Právne úkony v prvej etapa rekodifikácie Občianskeho zákonníka. Moderné formy kontraktácie v prvej etape rekodifikácie Občianskeho zákonníka). Po dohode možné aj iné témy.

Forma dohodnutia si témy diplomovej práce je vo všeobecnosti e-mailom alebo osobne počas konzultačných hodín v období od 03.12.2018 do 15.12.2018 okrem:

- doc. Žitňanská - e-mailom

- doc. Novotná - osobne počas konzultačných hodín.

03.10.2018: Diplomanti, ktorých školiteľom je dr. Maslák, odošlú v termíne do 31.10.2018 na jeho e-mailovú adresu osnovu diplomovej práce. Následne do 15.12.2018 (t. j. do konca výučbového obdobia zimného semestra) zašlú školiteľovi na jeho e-mailovú adresu aspoň jednu kapitolu svojej diplomovej práce. Uvedené sa týka len minimálnych požiadaviek, samozrejme, je vítané, aby mal diplomant(ka) v danom čase rozpracovanú diplomovú prácu v pokročilejšom štádiu. Školiteľ víta každú konzultáciu s diplomantmi, či už v čase konzultačných hodín, alebo prostredníctvom e-mailu.

01.10.2018: Vážené študentky, vážení študenti, vedenie diplomových prác, ktoré doposiaľ školil JUDr. Alexander Škrinár, CSc., preberie doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. Prosíme študentky a študentov, ktorých sa táto zmena týka, aby sa skontaktovali s novou školiteľkou prostredníctvom e-mailu zitnanska.lucia@gmail.com

18.05.2018: Oznam pre diplomantov doc. Jurčovej a doc. Novotnej: Diplomanti, ktorých školiteľkami sú doc. Jurčová a doc. Novotná, odošlú v termíne do 30.6.2018 na e-mailovú adresu príslušnej školiteľky zoznam literatúry relevantnej k spracúvanej téme, návrh obsahu a tézy diplomovej práce. V prípade záujmu o osobnú konzultáciu počas konzultačných hodín prosíme diplomantov, aby o tejto skutočnosti e-mailovou správou informovali školiteľku s uvedením témy diplomovej práce. Zároveň si dovoľujeme informovať, že prácu je na pripomienkovanie potrebné odovzdať najneskôr do 31. 12. 2018 pre diplomantov doc. Novotnej a do 15. 1. 2019 pre diplomantov doc. Jurčovej.

13.03.2018: Obhajoby diplomových prác na našej katedre sa uskutočnia dňa 28.03.2018. Harmonogram obhajob diplomových prác tu.

01.12.2017: v prípade záujmu o dohodnutie si témy diplomovej práce nás môžete kontaktovať e-mailom alebo počas konzultačných hodín. Počet tém na dohodnutie a oblasti: doc. Jučová: 8 tém (zmluvné právo, zodpovednosť za vady, kolaboratívna ekonomika a kolaboratívne platformy - zmluvné a zodpovednostné vzťahy, postavenie subjektov, ochrana spotrebiteľa, porušenie zmluvy, zákon o zájazdoch a spojených cestovných službách), dr. Novotná: 8 tém (všeobecná časť, zodpovednosť za škodu, záväzky z bezdôvodného obohatenia, európske deliktné právo), dr. Nevolná: 8 tém (obchodné právo), dr. Gešková: 8 tém (civilný proces), dr. Škrinár: 2 témy (obchodné právo), dr. Štefanko: 7 tém (občianske právo hmotné okrem rodinného práva), dr. Maslák: 8 tém (spotrebiteľské rozhodcovské konanie, rozhodcovské konanie, civilné sporové konanie, pozemkové spoločenstvá, zàsady občianskeho práva, ochrana spotrebiteľa; navrhované témy: Úloha občianskeho práva v oblasti diskriminácie rómskeho etnika, Slušnosť v občianskom práve, Aktuálne otázky postavenia a činnosti pozemkových spoločenstiev v Slovenskej republike, Spresnenie (úprava) petitu súdom, Formalizmus v rozhodovacej činnosti slovenských súdov v občianskoprávnych veciach, Kolektívne žaloby v spotrebiteľských veciach, Abstraktná kontrola v spotrebiteľských veciach), doc. Csach: 8 tém (obchodné právo, medzinárodné právo súkromné), dr. Mészáros: 8 tém (občianske právo hmotné, obchodné právo - záväzky, občianske právo procesné - sporové konanie), dr. Dobrovodský: 2 témy (rodinné právo, ochrana spotrebiteľa).

15.06.2017: Dňa 20.06.2017 sa v miestnosti č. 319 (3. posch.) o 09:00 hod. uskutoční obhajoba diplomovej práce študentky Márie Demjaničovej.

15.06.2017: Dňa 22.06.2017 sa v miestnosti č. 314 (3. posch.) o 08:00 hod. uskutočnia obhajoby diplomových prác pre študentov: Grieč Milan, Králik Pavel, Kramárová Natália, Laskovičová Lucia, Stanková Mária, Zlámalová Magdaléna.

14.03.2017: Harmonogram obhajob diplomových prác na našej katedre (OPH, OPP, OP) tu.

09.01.2017 (aktualizované): zoznam dohodnutých tém diplomových prác tu a zoznam vypísaných diplomových prác na výber pre študentov tu pre predpokladanú obhajobu v akademickom roku 2017/2018.

02.12.2016: Možnosť dohodnutia témy diplomovej práce: Milí študenti, v období od 05.12.2016 do 17.12.2016 si môžte s členmi našej katedry dohodnúť tému diplomovej práce. Pre každého z vyučujúcich je stanovený maximálny počet prác, ktoré je možné školiť, na 8, základné tematické rozdelenie oblastí podľa vyučujúcich: doc. Jurčová - záväzkové právo, dr. Novotná - všeobecná časť Občianskeho zákonníka a deliktuálna zodpovednosť, dr. Dobrovodský - rodinné právo, dr. Mészáros - spotrebiteľské právo, dr. Štefanko - vecné a dedičské právo, doc. Csach - obchodné právo, dr. Škrinár - obchodné právo, dr. Nevolná - obchodné právo, Dr. Zámožík - civilné právo procesné, dr. Gešková - civilné právo procesné. Na základe individuálnej dohody je možné dohodnúť si tému aj mimo uvedených oblastí. Téma sa považuje za záväzne dohodnutú len vtedy, keď v období od 05.12.2016 do 17.12.2016 dôjde zo strany študenta k využitiu možnosti dohodnutia témy a zároveň v tom istom období zo strany konkrétneho vyučujúceho bude voľba študenta akceptovaná (v prípade, ak došlo k predbežnej dohode medzi študentom a vyučujúcim pred 05.12.2016, toto nemožno považovať za záväzné dohodnutie si témy diplomovej práce). Pre účely dohodnutie si témy diplomovej práce je možné využiť konzultačné hodiny členov katedry a tiež e-mailovú komunikáciu.

09.03.2016: Harmonogram obhajob diplomových prác na katedre podľa predmetov tu.

11.01.2016: Zoznam tém diplomových prác vrátane už dohodnutých s vyučujúcim pre zapísanie v akademickom roku 2015/2016 a predpokladanou obhajobou v akademickom roku 2016/2017 tu.

04.12.2015: Doc. Jurčová oznamuje študentom, ktorým je školiteľkou v tomto akademickom roku, aby jej v lehote do 15.01.2016 predložili pracovnú verziu diplomovej práce, inak nebude časový priestor na kontrolu a konzultácie spracovaného obsahu.

03.12.2015: Prihlasovanie na témy diplomových prác: Zoznam vyučujúcich a oblasti, v rámci ktorých je s konkrétnym školiteľom možné dohodnúť si tému práce, spolu s počtom prác, ktoré bude školiť, je možné pozrieť tu. Témy Dr. Dobrovodského ako školiteľa okrem tých, ktoré si je u neho možné individuálne dohodnúť podľa v predchádzajúcej časti uvedeného, si je možné pozrieť tu. Téma sa považuje za dohodnutú až na základe e-mailového potvrdenia vyučujúcim študentovi alebo podpísaním návrhového listu. Študent je povinný predložiť návrhový list, ktorý obsahuje jeho meno, názov témy v slovenskom a anglickom jazyku a stručnú osnovu práce (abstrakt), aby bola zrejmá schopnosť orientácie študenta v zvolenej téme. Návrhový list možno modifikovať po dohode s vyučujúcim, avšak študent je povinný mať ho vopred pripravený. Možnosť individuálneho dohodnutia témy práce je možná v období od 04.12.2015 do 19.12.2015.

09.06.2015: Opravné obhajoby diplomových prác na Katedre občianskeho a obchodného práva sa budú konať dňa 29.6.2015 o 8.00 hod. pre študentov: Alojz Svedek, Pavelková Jana, Ďurianová Martina, Némethová Mária, Mihalcová Ivana.

29.03.2015: Konečný rozpis harmonogramu obhajob diplomových prác: tu.

25.03.2015: ZMENA harmonogramu a rozpisu obhajob diplomových prác na katedre: finálny rozpis tu.

16.03.2015: Obhajoby diplomových prác ZMENA pre Občianske právo hmotné tu, zvyšná časť rozpisu obhajob podľa oznamu zo dňa 12.03.2015.

Harmonogram obhajob diplomových prác na katedre v akademickom roku 2014/2015 tu.

Témy diplomových prác pre akademický rok 2015/2016 tu.