Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vedeckovýskumná činnosť Katedry OaOP

28.01.2019: člen našej katedry dr. Maslák získal 1. cenu Publikačnej súťaže Bulletinu slovenskej advokácie za rok 2019, ktorú mu udelilo predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory za príspevok „Postavenie pozemkového spoločenstva v súdnom konaní“. K tomuto úspechu mu ako katedra gratulujeme.

 

29.10.2019: Právnická fakulta TU je odborným garantom 6. ročníka konferencie k právam spotrebiteľa vo finančných službách organizovanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku na tému Všeobecné obchodné podmienky, predčasné zosplatnenie úveru – predpoklady a následky, náhrada nemajetkovej ujmy, aktuálny vývoj a pohľad do budúcna. Viac informácií dostupných na: https://www.konferencia-spotrebitel.sk/

 

15.05.2019: V rámci Trnavských právnických debát Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje ďalší diskusný seminár otvorený pre širšiu odbornú verejnosť, tentokrát na tému Zodpovednosť za škodu voči tretím spôsobenú pomocníkom a poistenie zodpovednosti za škodu. Seminár prebehne formou diskusie k vopred pripraveným modelovým prípadom s cieľom zamerať sa najmä na tieto čiastkové otázky: - za akých podmienok má zamestnávateľ resp. v širšom zmysle principál (a pre prípad poistenia zodpovednosti za škodu aj poisťovateľ) povinnosť znášať škodu voči tretím spôsobenú jeho pomocníkom (zamestnancom alebo subdodávateľom), - za akých podmienok možno hovoriť o spoločnej zodpovednosti za škodu principála a pomocníka a akými pravidlami sa spravuje ich následný regresný vzťah. Modelové prípady vrátane možných variant právnej argumentácie a ich dôsledkov pre posudzované vzťahy nájdete tu. Termín a miesto: 7. 6. 2019 (piatok) na pôde Právnickej fakulty, Kollárova 10, Trnava o 9.00 hod. Aktívne vystúpia: doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. z Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, JUDr. Andrej Stachovič - sudca Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom. Priebeh a závery diskusie budú zhrnuté v príspevku zverejnenom v právnickom časopise Súkromné právo. Účasť na diskusnom seminári nie je podmienená účastníckym poplatkom. Registráciu účasti možno uskutočniť prostredníctvom registračného formulára: https://docs.google.com/forms/d/13LZDVutuPWdxRGMvH-TlffknQa9N9ENzqaxYDMZwbps/viewform?edit_requested=true alebo mailom na pravnickedebaty@gmail.com

05.04.2018: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje sériu diskusných seminárov pod zastrešujúcim názvom Trnavské právnické debaty. Semináre budú venované aktuálnym témam, ktoré rezonujú v slovenskej právnickej obci. Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na ďalší z týchto seminárov venovaný dvom otázkam súvisiacim s úrokmi a úrokmi z omeškania. Prvá z nich sa týka premlčania úrokov z omeškania, teda toho, či sa úroky z omeškania premlčujú samostatne za každý deň omeškania alebo ako celok spoločne s istinou. Druhá otázka sa týka kumulácie úrokov a úrokov z omeškania po zosplatnení úveru, resp. pôžičky. Seminár bude vedený formou panelovej diskusie, na ktorej budú postupne rozoberané argumenty jednotlivých názorových prúdov. Zhrnutie základnej argumentácie týchto prúdov nájdete tu. Seminár sa uskutoční dňa 27. 4. 2018 (piatok) na pôde Právnickej fakulty, Kollárova 10, Trnava, miestnosť č.12, o 9:00 hod. Seminára sa môžete zúčastniť pasívne, ako aj aktívne ako diskutujúci. Z kapacitných dôvodov prosíme o registráciu Vašej účasti, a to prostredníctvom nasledovného linku: https://goo.gl/forms/uYbNhjY1xbKa9nId2, alebo o potvrdenie  účasti emailom zaslaným na adresu pravnickedebaty@gmail.com. Účasť na seminári nie je nijako spoplatnená. V prípade, ak by ste pre administratívne účely potrebovali osobitnú pozvánku, prosíme, zašlite nám e-mail na adresu pravnickedebaty@gmail.com. Veríme, že vzhľadom na aktuálnosť oboch tém bude diskusný seminár prínosom nielen pre jeho účastníkov, ale aj pre aplikačnú prax. Dúfame preto, že aj za Vašej osobnej účasti sa nám podarí úspešne zahájiť spomínanú sériu Trnavských právnických debát.

03.03.2018: Členovia našej katedry sú spoluorganizátori konferencie "Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi" na tému "Spotrebiteľský kódex: áno či nie?", ktorá sa uskutoční v dňoch 31.05.2018 - 01.06.2018 v Brne na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity. Bližšie informácie spolu s programom konferencie je možné nájsť tu http://iuridica.truni.sk/aktuality/zasady-europskeho-sukromneho-prava-v-... . Uvedená aktivita je realizovaná v rámci riešenia grantu APVV Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva.

18.08.2017: členovia našej katedry sa podieľajú na organizovaní konferencie na témy "Novinky v exekučnom a konkurznom práve, upomínacie konanie a ochrana spotrebiteľa vo finančných službách, P2P finančné služby a ochrana spotrebiteľa", ktorá sa uskutoční dňa 13.11.2017. Bližšie informácie spolu s pozvánkou a podmienkami účasti tu.

02.06.2017: doc. Jurčová a Mgr. Maslák participovali na príprave štúdie zameranej na prieskum spotrebiteľského a marketingového práva v Európskej únii za Slovenskú republiku. Záverečnú správu zo štúdie si je možné prečítať tu: Part 3 - Country reporting.

20.05.2017: Dňa 26.05.2017 sa na našej fakulte v miestnosti č. 12 uskutoční diskusný seminár na témy "Šedý alebo čierny zoznam v ochrane spotrebiteľa" a "Záložné právo medzi hmotným a procesným právom" v rámci riešenia projektu APVV Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva, bližšie tu.

04.05.2017: V dňoch 12.05.2017-13.05.2017 sa členovia katedry zúčastnia výjazdového rokovania v rámci riešenia projektu VEGA 1/0094/15 "Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky - analýza a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov." Program seminára tu.

10.1.2017: Dňa 20.01.2017 sa uskutoční diskusný seminár na témy „Viazanosť súdu rozhodnutím správneho orgánu (a vice versa?) vo veci neprijateľných podmienok a účinky rozhodnutia o neprijateľnej podmienke (príp. aj o nekalých praktikách)“ a „Kompetenčný konflikt medzi správnymi orgánmi“ v rámci riešenia projektu APVV: Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva. Bližšie tu.

10.01.2017: Dňa 11.01.2017 sa uskutoční stretnutie riešiteľov projektu "Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky - analýza a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov", pozávnka na stretnutie s programom tu.

 

Projekty APVV

APVV-17-0562 "Zmluvy uzatvárané prostredníctvom elektronických platforiem", zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., obdobie riešenia: 2018 - 2022

APVV-18-0337 "Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností medzi korporačným, insolvenčným a trestným právom", zodpovedná riešiteľka doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., obdobie riešenia 2019 - 2022

 

VEGA projekty

VEGA č. 1/0571/19 "Dispozície s obchodným podielom", zodpovedná riešiteľka: JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

VEGA č. 1/0329/19 "Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na Slovensku", zodpovedná riešiteľka: JUDr. Katarína Gešková, PhD.

 

Medzinárodné projekty

V pozícii členov riešiteľského kolektívu sa členovia katedry podieľajú a v minulosti podielali na riešení medzinárodných projektov:

Study on all mandatory rules applicable to contractual obligations in contracts for sales of tangible goods sold at a distance and, in particular online (N° JUST/2015/RCON/PR/CIVI/0066), aktívni spoluriešitelia projektu za Slovenskú republiku: doc. Jurčová, Dr. Budjač, Dr. Mészáros na projekte zameranom na záväznosť pravidiel podľa právnej úpravy predaja hnuteľných vecí na diaľku

Trento Common Core Project on Contractual Remedies, aktívni spoluriešitelia projektu: Doc. Jurčová, Dr. Novotná, Dr. Zámožík a Mgr. Štefanko.

No JUST/2012/EVAL/CT/0123/A4 conducting comparative law analysis of national consumer protection measures of 14 Members States with the corresponding provisions in the proposal for the Regulation on Common European Sales Law (COM(2011) 635), doc. Jurčová a Dr. Budjač participujú za Slovenskú republiku na komparatívnom projekte zameranom na prostriedky ochrany spotrebiteľa vo vzťahu k návrhu Nariadania o spoločnom kúpnom práve.

TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - doba riešenia projektu 04/2012 – 10/2015. Hlavným riešiteľom projektu financovaného Európskou úniou v rámci 7RP je University of Bremen, Nemecko. Doc. Jurčová (ako národný supervízor) a Mgr. Štefanko (ako národný spravodajca) sú členmi pracovnej skupiny jedného zo spolurieštieľov projektu, ktorým je University of Silesia, Poľsko. Bližšie informácie o projekte je možné nájsť na http://www.tenlaw.uni-bremen.de/ a výstupy z projektu na http://www.tenlaw.uni-bremen.de/reports.html a http://www.tenlaw.uni-bremen.de/brochures.html.

Štúdia o uplatňovaní voliteľných nástrojov v Európe, číslo projektu IP/C/JURI/FWC/2009-064/LOT1, riešený členmi KOP a OP a ÚPDV na základe žiadosti o spoluprácu od združenia Trans Europe Experts (TEE) Paríž, Francúzsko – zastúpenie prof. Bénédicte Fauvarque-Cosson. Projekt bol riešený v roku 2011 pre potreby Európskeho parlamentu v Bruseli. Koordinátorkou projektu za SR  bola JUDr. Monika Jurčová, PhD.

Členovia KOP a OP sa v roku 2012 aktívne zapojili do výzvy zverejnenej Medzinárodným visegradským fondom a pod vedením JUDr. Jozefa Zámožíka, PhD. a JUDr. Zuzany Nevolnej, PhD. predložili návrh na riešenie projektu číslo 11230044 s názvom „Proposal for Regulation on a Common Ruropean Sales Law – a new legal regime for domestic and cross-border trade“, ktorý bol odsúhlasený na financovanie a bude riešený v období 01/2013 – 06/2013.

 

V nedávnej minulosti riešené projekty APVV a VEGA

"Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva", zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Jurčová, PhD., obdobie riešenia: 2015 – 2019

"Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky - analýza a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany  podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov", zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., obdobie riešenia: 2015 - 2018

"Princípy nadnárodného civilného procesu, ich perspektívy a možnosti inšpirácie slovenskej právnej úpravy de lege ferenda", zodpovedná riešiteľka: JUDr. Martina Uhliarová, PhD., obdobie riešenia: 2014 – 2016

"Občianskoprávny režim zodpovednosti za jadrové škody – perspektívy a možnosti jeho ďalšieho vývoja na úrovni slovenského, medzinárodného a európskeho práva", zodpovedná riešiteľka: JUDr. Marianna Novotná, PhD., obdobie riešenia projektu 2012 – 2015

"Europeizácia slovenského súkromného práva na pozadí kreovania európskeho zmluvného a deliktného práva ako spoločného základu súkromného práva európskych právnych poriadkov", zodpovedná riešiteľka: JUDr. Marianna Novotná, PhD., obdobie riešenia riešenia 2010 – 2011 

 

KEGA projekty

Tvoriví zamestnanci z Katedry OP a OP boli v rokoch 2009 – 2011 členmi riešiteľského kolektívu KEGA projektu s názvom Tvorba bakalárskeho a magisterského študijného programu „Európske a medzinárodné právo v anglickom jazyku“ a v rámci riešenia projektu boli autormi učebných textov v anglickom jazyku.

 

Ostatné domáce projekty

Tvoriví zamestnanci z Katedry OP a EP boli v sledovanom období členmi riešiteľského kolektívu projektu Medzinárodné a európske právo, ktorý je súčasťou univerzitného projektu „Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní“. Projekt je riešenýv rámci Operačného programu Vzdelávanie s dobou riešena 06/2010 – 05/2013 a traja členovia Katedry OP a OP sú aktívne zapojení do jeho riešenia.