Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry MPaEP

OZNAM O PRÍSTUPE K AUDIO PREDNÁŠKAM č.7 a 8 z MPV II

Vzhľadom na kapacitné možnosti systému moodle a veľkosť súborov obsahujúcich audio komentáre k prednáškam č. 7 a 8 boli tieto uložené a sprístupnené prostredníctvom Google Drive. Pre prístup k nim je potrebné otvoriť nižšie uvedený hypertextový odkaz a tam uložené prezentácie stiahnuť do Vášho počítača. Následne je potrebné v spodných častiach slidov nájsť ikonu reproduktora (minimálne 1 v každom slide) a spustiť audio komentár.

Skúšobné online stretnutie ku štátnym skúškam

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

za účelom zabezpečenia hladkého priebehu štátnych skúšok budeme organizovať skúšobné online stretnutie dňa 27. 4. o 16:00 cez platformu Microsoft Teams. Bližšie informácie obdržíte prostredníctvom e-mailu.

KMPaEP

Štátne skúšky z medzinárodného a európskeho práva

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

štátne skúšky z medzinárodného a európskeho práva sa uskutočnia dňa 4. mája 2020 od 9:00 online formou, prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Sledujte, prosím, svoje univerzitné e-mailové schránky, do ktorých Vám budú zaslané bližšie informácie. 

Náhradný termín štátnych skúšok sa uskutoční dňa 12. mája 2020. 

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

vedúca katedry

Oznam k predmetom MPV I a MPV II

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dňa 15.4.2020 o 18.30 hod. bude záverečné hodnotenie - online test z MPV I. pre študentov, ktorí boli v zimnom semestri 2019/2020 na erazme, test bude z 5 otázok testových a 5 otázok otvorených.

Dňa 15.4.2020 o 19.00 hod. bude záverečné hodnotenie - online test z MPV II pre študentov, ktorí si túto skúšku prenášajú z minulého roka 2018/2019, test bude z 5 otázok testových a 5 otázok otvorených.

Štúdium predmetov Katedry medzinárodného práva a európskeho práva počas prerušenia kontaktnej výučby

Vážené študentky a vážení študenti,

v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia respiračného ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom Vás informujeme, že vyučujúci našej katedry pridajú tento týždeň do systému MOODLE všetky potrebné materiály, odkazy a pokyny týkajúce sa prednášok, seminárov ako aj samoštúdia z povinných a povinne voliteľných predmetov.

Materiály z predmetov International Public Law I a II, ako aj Kliniky azylového práva Vám budú zaslané e-mailom.

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

Announcement concerning suspension of EUGEL and EML classes

Dear students,

in the period between 10 March and 24 March 2020, when the classes are suspended, you are asked to study course materials that you may find in Moodle and which were/will be sent to you by e-mail, according to the following schedule, outlined in the respective course syllabus:

 

10 March 2020

EUGEL: Equal treatment of men and women in matters of employment and occupation

EML: Movement and residence rights of third country nationals

 

17 March 2020